Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego - działka nr 2910 obr. 202.

MK-III.6840.42.2.2013.GC3                                                         Przemyśl, dnia 25 września 2013 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Bolesława Chrobrego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Numer ewidencyjny działki:   2910
Obręb:                                     202
Powierzchnia działki:              0,0723 ha
Księga Wieczysta Nr:              PR1P/00071688/4
oraz 1/15 niewydzielona część działek nr 2907/11 o pow. 0,1997 ha, nr 2907/9 o pow. 0,0184 ha, nr 1377 o pow. 0,0017 ha w obr. 202 m. Przemyśla, objęte księga wieczystą nr PR1P/00096841/6.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Bolesława Chrobrego.

4. Opis nieruchomości:
Działka niezabudowana. Kształt działki regularny, prostokątny z wystawą zachodnią. Położenie w terenie z panoramą widokową. Dojazd do nieruchomości od ul. Bolesława Chrobrego.  W najbliższym otoczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.
Działki nr 2907/11, nr 1377 i nr 2907/9 w obr. 202 stanowić będą drogę wewnętrzną i ciąg pieszo-rowerowy obsługujące m.in. działkę nr 2910 w obr. 202. Przy północno-zachodniej granicy działki projektowany jest przebieg sieci kanalizacyjnej.

- Wg ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Osiedle Chrobrego I/04” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 25/06 z dnia 23 lutego 2006 r. działka nr 2910 obr. 202 położona jest w obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonym symbolem „MN19”; działki nr 2907/11, nr 1377 obr. 202 położone są w obszarze przeznaczonym pod drogę wewnętrzną, oznaczonym symbolem „KDW3”, natomiast działka nr 2907/9 obr. 202 położona jest w obszarze przeznaczonym pod ciąg pieszo-rowerowy, oznaczony symbolem „KRX4”.
- Wg operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład działki nr 2910, nr 2907/11,  nr 2907/9 obr. 202 wchodzą użytki gruntowe o symbolu „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane, natomiast w skład działki nr 1377 wchodzi użytek o symbolu „dr” – drogi.

5.   Cena wywoławcza nieruchomości: 60 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto w tym 23% podatku VAT.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

6.   Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

7.  Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone w dniu 10 lipca 2013 r. oraz 11 września 2013 r., który zakończyły się wynikiem negatywnym.

8.   Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 06 listopada 2013 r. (środa) o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem Nr 318/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r. 

9. Warunkiem udziału w trzecim przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala  się wadium do drugiego przetargu na nabycie działki nr 2910 obr. 202 w kwocie 6 000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Trzeci przetarg - ul. Chrobrego, działka nr 2910 obr. 202”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia
31 października 2013 r.

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie  po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział   w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej  jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym  w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15.  Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać  w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12,  tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl

Opublikował(a):  Data publikacji: 30-09-2013 14:50 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 06-03-2014 14:16

Na skróty