9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugie rokowania na sprzedaż udziału Gminy Miejskiej Przemyśl wynoszącego 1/4 niewydzielonych części lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Stachiewicza 4.

Przemyśl, dnia 23 września 2013 r.

GL-I.6840.25.2013.AM8

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugie rokowania
na sprzedaż udziału Gminy Miejskiej Przemyśl wynoszącego 1/4 niewydzielonych części lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Stachiewicza 4.

 

1. W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

udział wynoszący 1/4 niewydzielonych części lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 55,39 m2, położonego w budynku przy                ul. Stachiewicza 4, objętego KW Nr PR1P/00024362/9 wraz z udziałem 1/16 niewydzielonych części w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 27 marca 2074 r. udziału wynoszącego 1/16 niewydzielonych części działki nr 1534 o powierzchni 0,0190 ha w obrębie 207, objętej KW Nr PR1P/00024361/2.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Stachiewicza 4/1.

4. Opis nieruchomości:

Udział wynoszący 1/4 niewydzielonych części w lokalu mieszkalnym nr 1 położonym na parterze budynku przy ul. Stachiewicza 4 w Przemyślu o powierzchni użytkowej 55,39 m2. Lokal składa się z  2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i przynależnej piwnicy. Podłogi: w pokojach parkiet, w kuchni i przedpokoju pokryte wykładziną PCV, w łazience z wc posadzki z terakoty. Ściany: w pokojach malowane farbą emulsyjną, w części kuchni lamperia a w części  kuchni  i w łazience z wc glazura, w przedpokoju boazeria drewniana. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Ogrzewanie lokalu piecami kaflowymi. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągowo-kanalizacyjną, gazową i elektryczną.

5. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń.

6. Zobowiązania –  lokal mieszkalny nr 1 użytkowany jest na podstawie umowy najmu  zawartej na czas nieoznaczony.

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100) brutto w tym cena za udział wynoszący 1/4 niewydzielonych części w w/w lokalu mieszkalnym w kwocie 14 262,00 zł brutto (podatek VAT zwolniony) oraz cena za udział 1/16 niewydzielonych części w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1534 obręb 207 w kwocie 738,00 zł brutto (w tym należny podatek VAT). Cena za udział w gruncie obliczona proporcjonalnie od wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości będzie podstawą do ustalenia wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 25% ceny tego udziału w nieruchomości gruntowej płatna jest nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, w wysokości 1% ceny udziału w nieruchomości gruntowej płatne będą do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, bez wezwania do zapłaty. Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651z późn. zm.) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części. Wynegocjowana w rokowaniach cena nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

8.  Na sprzedaż przedmiotowego udziału w lokalu przeprowadzone zostały dwa przetargi ustne nieograniczone: pierwszy w dniu 29 maja 2013 r., drugi w dniu 17 lipca 2013 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym oraz rokowania w dniu 11 września 2013 r., które również zakończyły się wynikiem negatywnym.

9. Drugie rokowania odbędą się dnia 30 października 2013 r. o godz. 830 (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, I piętro.

Drugie rokowania zostaną przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 62/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania rokowań oraz w sprawie ustalania regulaminu przeprowadzania rokowań zmienionym Zarządzeniem Nr 317/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r.

10. Warunkiem udziału w drugich rokowaniach jest zgłoszenie udziału w rokowaniach oraz wniesienie w pieniądzu zaliczki. Ustala się zaliczkę do rokowań na nabycie udziału 1/4 niewydzielonych części lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Stachiewicza 4 w kwocie 1 500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100) brutto. Zaliczka może być wniesiona gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Mostowa 2 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „drugie rokowania ul. Stachiewicza 4”. Dokonanie wpłaty winno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty zaliczki przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 24 października 2013 r. Kopię dowodu wniesienia zaliczki należy dołączyć do zgłoszenia udziału w rokowaniach.

11. Zgłoszenie udziału w drugich rokowaniach należy składać w terminie do dnia 24 października 2013 r. do godz. 1500 bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10A, pierwsze piętro, pok. 103             w zamkniętych kopertach z dopiskiem „rokowania – Stachiewicza 4”.

12. Zgłoszenie winno zawierać:      

- imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób zapłaty.

13. Zaliczka wygrywającego rokowania zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia  ustalonej w rokowaniach.

14. Zaliczki pozostałych uczestników, którzy nie wygrali rokowań zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu rokowań, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania rokowań, zamknięcia rokowań, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu zaliczki.

15. Oferent, który rokowania wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku rokowań. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

16. Zaliczka nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 15 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy.

17.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

18. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonych rokowań jedynie z ważnych powodów.

19. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem rokowań można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10A, III piętro pokój nr 313, tel. (16) 675-21-09, e-mail: gl@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 27-09-2013 07:56
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-01-2014 12:40