Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Przemyślu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - dez. nr 2916/28 obr. 202

MK-III.6840.43.7.2013.GC3                                                                             Przemyśl, dnia 19 września 2013 r.


Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.


1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub  przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe  pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Numer ewidencyjny działki:     2916/28
Obręb:                                202
Powierzchnia działki:              0,0680 ha
Księga Wieczysta Nr:             PR1P/00063463/2
oraz 1/10 niewydzielonych części niezabudowanej działki nr 2916/24 o pow. 0,1127 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00099722/7.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
4. Opis nieruchomości:
Działka niezabudowana, położona w terenie z panoramą widokową, w sąsiedztwie ulicy Jana III Sobieskiego. Powierzchnia terenu z wystawą zachodnią, kształt działki regularny, trapezowy. Działka porośnięta jest trawami i kilkoma drzewami. Dojazd do nieruchomości od ulicy Wyszyńskiego. W najbliższym otoczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
i usługowa. Działka nr 2916/24 w obr. 202 stanowić będzie ciąg pieszo-jezdny obsługujący m.in. działkę nr 2916/28
w obrębie 202.

* Wg ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Osiedle Chrobrego I/04” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 25/06 z dnia 23 lutego 2006 r. działka nr 2916/28 obr. 202 położona jest w obszarze przeznaczonym pod usługi i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonym symbolem „U/MN1”, natomiast działka
nr 2916/24 obr. 202 położona jest w obszarze przeznaczonym pod ciąg pieszo-jezdny, oznaczonym symbolem „KX1”.
* Wg operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład działki nr 2916/28 obr. 202 wchodzi użytek gruntowy
o symbolu „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane, natomiast w skład działki nr 2916/24 wchodzi użytek o symbolu „dr” – drogi.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 60 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535
z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

6. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
7. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 30 października 2013 r. (środa) o godz. 10:30
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz zarządzeniem Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji
do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem
nr 318/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r.
8. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowany został przetarg ustny nieograniczony w dniu 04 września
2013 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

9. Warunkiem udziału w drugim przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie działki nr 2916/28 w obrębie 202 w kwocie 6 000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na konto Urzędu Miejskiego
w Przemyślu - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002,
z zaznaczeniem „Drugi przetarg - ul. Wyszyńskiego, działka nr 2916/28 obr. 202”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić
w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 24 października 2013 r.

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.
11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.
12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,
a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

Opublikował(a):  Data publikacji: 24-09-2013 11:32 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 06-03-2014 14:16

Na skróty