18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stanowisko Ministerstwa Gospodarki w sprawie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w różnych formach

Stanowisko Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych MG odnośnie zawieszania wykonywania działalności gospodarczej w różnych formach

 

     Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a pozostali przedsiębiorcy po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), zwanej dalej: „s.d.g.”. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej – art. 4 ust. 2 s.d.g.

     Podmiotem wpisanym do CEIDG jest wyłącznie przedsiębiorca – osoba fizyczna, która może wykonywać działalność gospodarczą indywidualnie, w ramach umowy spółki cywilnej, poza wykonywaniem działalności jako osoba fizyczna, a także wyłącznie w formie spółki cywilnej.

     Kwestie związane z zawieszaniem wykonywania działalności gospodarczej zostały uregulowane w art. 14a s.d.g. Zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej może wyłącznie przedsiębiorca niezatrudniający pracowników. Przedsiębiorca wykonujący działalność w formie spółki cywilnej może zawiesić jej wykonywanie pod warunkiem zawieszenia działalności w spółce przez wszystkich wspólników.

     Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. W sytuacji, w której przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą w różnych formach prawnych, np. w określonych sprawach działa jako przedsiębiorca będący osobą fizyczną, w innych zaś jako wspólnik spółki cywilnej, a dodatkowo prowadzi spółkę jawną, może zawiesić wykonywanie działalności w jednej z tych form.

     Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca zawiesi wykonywanie indywidualnej działalności gospodarczej jako osoba fizyczna, a jednocześnie jest wspólnikiem spółki cywilnej to zgodnie z art. 14a ust. 2b s.d.g. może wykonywać działalność w ramach umowy spółki cywilnej.

PDFWersja do druku

Opublikował:  | Data publikacji: 16-09-2013 13:35
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-09-2013 13:40