11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Opinia prawna dotycząca pełnomocnictw

 

Stanowisko Departamentu Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości odnośnie formy pełnomocnictwa uprawniającego do złożenia wniosku o wpisanie mocodawcy – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą do CEIDG

 

    Postępowanie o wpis do CEIDG jest postępowaniem szczególnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), która nie zawiera norm kompleksowo regulujących tryb postępowania w przedmiocie wpisu do CEIDG, w tym również nie odnosi się do kwestii umocowania osób trzecich do dokonania czynności rejestrowych w imieniu osoby fizycznej zamierzającej prowadzić działalność gospodarczą i nie zawiera regulacji odsyłającej w takim przypadku do stosowania określonych przepisów.

    Warto podkreślić, iż postępowanie o rejestrację w ewidencji działalności gospodarczej nie jest postępowaniem administracyjnym w rozumieniu art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), gdyż rezultatem jego zakończenia nie jest wydanie decyzji administracyjnej lecz wykonanie czynności technicznej polegającej na wprowadzeniu określonych danych do systemu teleinformatycznego i zamieszczeniu ich w ewidencji, bądź też - w przypadku niepoprawnego zgłoszenia – wezwanie do uzupełnienia lub skorygowania zgłoszenia, pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania.

    W związku z powyższym istnieje potrzeba rozważenia, jakie normy prawa znajdą zastosowanie w przypadku umocowania osoby trzeciej do dokonania czynności rejestrowych w CEIDG.

    Zgodnie z art. 26 ust. 1-3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej osoba fizyczna, która zamierza podjąć taką działalność, składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG lub w wybranym urzędzie gminy. W drugim przypadku zgłoszenia można dokonać osobiście albo listem poleconym, przy czym – w razie złożenia wniosku osobiście – organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy, natomiast wniosek wysłany listem poleconym powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność potwierdził notariusz.

    Wprawdzie przepisy nie precyzują, kto może być wnioskodawcą w postępowaniu o wpis do CEIDG, jednak brak jest podstaw prawnych wykluczających możliwość dokonania takiej czynności za pośrednictwem upoważnionej osoby. Przemawia za tym również fakt, że we wszystkich rodzajach postępowań, włącznie z tymi, w których zapadają orzeczenia bądź decyzje mające charakter konstytutywny, istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika. Z tego względu wymagania ustawowe stawiane wnioskodawcy składającemu zgłoszenie o wpisanie do CEIDG, który osobiście zamierza prowadzić działalność gospodarczą, dotyczą także jego pełnomocnika.

Ustalenie właściwego charakteru umocowania do wystąpienia z wnioskiem o wpisanie do CEIDG wymaga oceny relacji pomiędzy mogącymi znaleźć zastosowanie (w drodze analogii) przepisami prawa materialnego, to jest art. 98 i następnymi Kodeksu cywilnego, a normami proceduralnymi – art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego. Z uwagi na fakt, iż czynności związane z wpisem do ewidencji mają charakter proceduralny i są dokonywane w relacji publicznoprawnej, właściwe wydaje się posiłkowanie się normami najbliższymi tego rodzaju stosunkom., to jest wyrażonymi w art. 32 i 33 § 1 kpa. Tym samym wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie (w zwykłej formie), które upoważnia do dokonywania czynności zwykłego zarządu (pełnomocnictwo ogólne). Nie wyklucza to możliwości posłużenia się przez pełnomocnika pełnomocnictwem rodzajowym (do dokonania czynności określonego rodzaju) bądź pełnomocnictwem szczególnym (uprawniającym do dokonania oznaczonej czynności).

PDFWersja do druku (296,70KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 16-09-2013 13:09
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-09-2013 13:15