17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

List do kupców w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych

12 września br. Zastępca Prezydenta Miasta dr Grzegorz Hayder skierował do trzech przemyskich stowarzyszeń reprezentujących koła gospodarcze i kupieckie w naszym mieście list w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych. Jego treść publikujemy poniżej.

 

Stowarzyszenie Mieszkańców Przemyśla
ul. Wałowa 5
37-700 Przemyśl
Przemyska Kongregacja Kupiecka
ul. Kościuszki 7
37-700 Przemyśl
Przemyski Konwent Społeczno-Gospodarczy
ul. Wyb. Marszałka J. Piłsudskiego 4
37-700 Przemyśl

 

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wspólne pismo z dn. 09.09.2013r. dot. projektu Nr 166/2013 uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla, pragnę przedstawić swoje stanowisko.

1. Na spotkaniu z udziałem Państwa przedstawicieli oraz Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 19 czerwca 2013 r. zobowiązałem się w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśl do przedłożenie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie do końca lipca br. W dniu 31 lipca br., przedłożony został do Kancelarii Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla.

2. Przedmiotowy projekt uchwały (Nr 166/2013) został przesłany za pismem przewodnim z dnia 2 sierpnia 2013 r. do Stowarzyszenia Mieszkańców Przemyśla oraz Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej, przy czym do dnia 05 września br. do Prezydenta Miasta nie wpłynęły z Państwa strony żadne uwagi krytyczne.

3. W posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 05.09.2013 r. obecni byli przedstawiciele najemców oraz niektórych stowarzyszeń np. Pan Wojciech Pieprzny - Wiceprezes Stowarzyszenia Mieszkańców Przemyśla, który brał w niej aktywny udział – zabierał głos, były Radny Pan Witold Wiśniewski czy Pan Jan Sawicki. W tym punkcie obrad brało udział łącznie 5 gości zainteresowanych, którzy za zgodą Radnych również mogli czynnie uczestniczyć w dyskusji. Pragnę jednocześnie zwrócić uwagę, że posiedzenia Komisji są jawne i otwarte dla wszystkich i do udziału w nich nie jest wymagane specjalne zaproszenie. Ponadto, porządek obrad poszczególnych Komisji przy Radzie Miejskiej w Przemyślu publikowany jest na bieżąco na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu http://www.przemysl.pl, w zakładce Urząd Miejski/Rada Miejska/Terminy i porządki posiedzeń Komisji RM. Informacje o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki Miejskiej zamieszczone zostały na stronie internetowej odpowiednio w dniu 02 września i w dniu 03 września br.

4. Pragnę przypomnieć, że konsultacje i dyskusje, z Państwa udziałem, w przedmiotowej sprawie trwały ponad rok i w tym czasie przedstawione zostały oba możliwe do zastosowania warianty trybu sprzedaży:
1) w ramach przetargu nieograniczonego z prawem pierwokupu dla dotychczasowych najemców (projekt, który powstał po przeprowadzonej  dyskusji na posiedzeniu w dniu 29 października 2012 r.) oraz
2) w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców (projekt Nr 166/2013, który powstał po przeprowadzonej dyskusji na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2013 r.),

5. Nie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem, że projekt Nr 166/2013 nie uwzględnia zgłoszonych wcześniej propozycji zmian. W wersji przedłożonej przez Prezydenta Miasta w dniu 31 lipca br., po uwzględnieniu poprawek zaakceptowanych przez Prezydenta, a przyjętych przez Komisję Gospodarki Miejskiej w dniu 05 września 2013 r.,  projekt ten spełnia wszystkie te Państwa postulaty, które są zgodne z prawem wyższego rzędu, głównie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

6. Odnosząc się do poszczególnych postulatów, zgłaszanych w trakcie prac nad projektem uchwały, pragnę zwrócić uwagę, że:
1) przyjęcie trybu bezprzetargowego na rzecz dotychczasowego najemcy - został uwzględniony,
2) wyrażenie zgody na zbycie lokali w ścisłym centrum tzw. „strefa 0” - został uwzględniony,
3) rozłożenie płatności na raty – został uwzględniony
4) umożliwienie zbywania lokali które, za zgodą Prezydenta Miasta Przemyśla były przedmiotem podnajmu – został uwzględniony,
5) zastosowanie dodatkowej bonifikaty przy sprzedaży lokali użytkowych, obok przysługującej z tytułu wpisania budynku do rejestru zabytków jest sprzeczne
z prawem, w świetle art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który zawiera zamknięty katalog sytuacji, w których Rada Miejska może przyznać bonifikatę od ustalonej ceny,
6) wykreślenie zapisu dotyczącego doliczenia do ustalonej ceny wartości środków zgromadzonych na funduszu remontowym przypadających na  zbywany lokal stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych, poprzez udzielenie swoistej darowizny na rzecz nabywcy lokalu bez podstawy prawnej (§ 7  projektu uchwały, we wcześniejszej wersji - § 8),
7) wykreślenie zapisów o konieczności złożenia przez nabywcę lokalu oświadczenia, że przejmuje zobowiązania Wspólnoty Mieszkaniowej powstałe przed zawarciem umowy sprzedaży lokalu stanowiłoby naruszenie przepisu art. 17 ustawy
o własności lokali (§ 10 projektu uchwały, we wcześniejszej wersji § 11),
8) wykreślenie zapisów odpowiednio w § 5 pkt 1 i pkt 3 wskazującym, że to Prezydent Miasta Przemyśla podejmuje decyzję o przeznaczeniu lokalu do zbycia (na wniosek najemcy) oraz ustala cenę, w oparciu o operat szacunkowy jest bezcelowe, wynika to wprost z art. 25 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami; proponowany w projekcie zapis tak naprawdę uczytelnia procedurę, bo nawet jego wykreślenie nie zmieni sytuacji prawnej - Prezydent Miasta z mocy wskazanych przepisów prawa, którego uchwała Rady nie może ograniczyć, podejmuje decyzję zarówno o przeznaczeniu lokalu do zbycia, jak
i w zakresie ustalenia ceny.

7. Podzielam Państwa pogląd, co do oczekiwanej większej dbałości o własny lokal prywatnego właściciela. Był to jeden z argumentów, który rozpoczął dyskusję w sprawie zasad zbywania lokali użytkowych. Nie bardzo jednak widzę uzasadnienie podnoszenia, w Państwa piśmie innych spraw nie związanych z tą materią, które były zresztą przedmiotem licznych spotkań, jak na przykład sprawa utrudnień komunikacyjnych na ulicach w centrum miasta.

Reasumując pragnę podkreślić, że projekty uchwał w sprawie sprzedaży lokali użytkowych przedłożone przez Prezydenta Miasta Przemyśla wyczerpują katalog możliwości zagwarantowania najemcom możliwości zakupu wynajmowanych lokali. Poprzedzone były dyskusjami z udziałem zainteresowanych stron, natomiast zaproponowane w nich rozwiązania są zgodne z obowiązującym prawem oraz uwzględniają zgłaszane w trakcie dyskusji -  zgodne z obowiązującym prawem - postulaty.

Na zakończenie pragnę zaproponować, o ile jesteście Państwo zainteresowani dalszymi rozmowami w przedmiotowej sprawie, spotkanie z udziałem Prezydenta Miasta Przemyśla w terminie przez Państwa zaproponowanym i uzgodnionym z Kancelarią Prezydenta, Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli. 

 

dr Grzegorz Hayder

Zastępca Prezydenta 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 16-09-2013 09:44
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 05-01-2014 20:39