24 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza aukcję - licytację ograniczoną co do rodzaju działalności na najem (w drodze zawarcia umowy cywilnoprawnej) na czas nieoznaczony lokali użytkowych położonych w Przemyślu, ujętych w wykazie nr 3.

                                                                                          Przemyśl, 6 września 2013 r.

GL-I.7150.3.2013.JS4

                                                               

 

                                            PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

 

 

ogłasza aukcję - licytację ograniczoną co do rodzaju działalności na najem (w drodze zawarcia umowy cywilnoprawnej) na czas nieoznaczony lokali użytkowych położonych w Przemyślu, ujętych w wykazie nr 3.

 

     Aukcję w dniu 10 października 2013 r. (czwartek) o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, I piętro, sala nr 19, przeprowadzi Komisja Przetargowa zgodnie z Regulaminem przetargów na najem lokali użytkowych ustalonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Przemyśla nr 40/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszowej netto za najem za 1 m2 powierzchni poszczególnego lokalu przyjęta do aukcji podana jest w wykazie nr 3, a przebicie w wysokości 1 zł lub wielokrotność 1 zł.

Informuję, że do czynszu wyliczonego wg wylicytowanej w aukcji stawki dolicza się obowiązujący podatek VAT w wysokości 23% oraz, że czynsz ten z dniem 1 stycznia każdego następnego roku kalendarzowego będzie waloryzowany średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok w stosunku do poprzedniego, obwieszczonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jeżeli czynsz netto wyliczony według wylicytowanej stawki będzie mniejszy niż 120% w stosunku do czynszu netto ustalonego wg zasad obowiązującego Zarządzenia Nr 34/2011 z dnia 16 lutego 2011 r.  Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie stawek czynszu najmu za lokale użytkowe znajdujące się w zasobie Gminy Miejskiej Przemyśl bez konieczności wypowiadania warunków umowy najmu. W przypadku deflacji czynsz nie ulegnie zmianie.

W czynszu nie wlicza się opłat na rzecz dostawców mediów (energii elektrycznej i cieplnej, wody, odprowadzanie ścieków do kanalizacji publicznej, wywóz nieczystości stałych, itp.) oraz podatku od nieruchomości.

Przystępujący do aukcji powinien, pod rygorem niedopuszczenia do niej:

  1. wpłacić Gminie Miejskiej Przemyśl wadium w pieniądzu, którego wysokość w odniesieniu do poszczególnych lokali podana jest w wykazie nr 3, w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11 lub na konto tut. Urzędu (Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Przemyśl nr rachunku 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002),  do dnia 7 października 2013 r. (w przypadku wpłaty wadium przelewem na konto data wpływu na rachunek bankowy Urzędu do dnia 07-10-2013 r. włącznie).
  2. zgłosić swój udział w niej w terminie do dnia 7 października 2013 r. w Wydziale Gospodarki Lokalowej ul. Ratuszowa 10A, I piętro, pokój nr 104) i przedłożyć następujące dokumenty: ważne zaświadczenie o braku zaległości finansowych na rzecz Gminy (w zakresie czynszów za najem – zaświadczenie wydaje PGM Sp. z o. o. w Przemyślu ul. Kopernika 58) i dowód wpłaty wadium.

Do aukcji mogą przystąpić tylko osoby, bądź podmioty gospodarcze, nie będące dłużnikami Gminy Miejskiej Przemyśl.

Oferenci przed aukcją powinni zapoznać się z treścią umowy najmu i Regulaminem przetargu (wywieszonymi na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu)  oraz ze stanem technicznym lokalu – możliwość oględzin lokalu w terminie podanym w wykazie lokali.

Zastrzegam sobie, iż koszt remontu (w tym również koszty obciążające wynajmującego) i dostosowania lokalu do zamierzonej przez najemcę działalności gospodarczej, zgodnie z zezwoleniem dot. sposobu użytkowania lokalu (regulowanym przepisami Prawa budowlanego), ponosi najemca bez możliwości żądania rozliczenia go w trakcie najmu lub w chwili zwrotu lokalu. Jednocześnie podkreślam, że uzyskanie wszelkich zezwoleń związanych z rodzajem wybranej działalności należy do obowiązku najemcy. Najemca również ponosi ryzyko związane z uzyskaniem w terminie późniejszym niż objecie lokalu innych zezwoleń, wymaganych odrębnymi przepisami, na prowadzenie działalności w wynajętym lokalu (w tym również Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz właściwej Wspólnoty Mieszkaniowej jeżeli zachodzi taka konieczność). 

Zwrot wadium w pełnej wysokości osobom uprawnionym, za wyjątkiem osobie, której oferta złożona w toku aukcji została przyjęta, dokonywany będzie od dnia 15 października 2013 r. w miejscu jego wpłaty. Wadium wpłacone przez wygrywającego aukcję zalicza się na kaucję zabezpieczającą przedmiot aukcji - lokal.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl w przypadku, jeżeli uczestnik aukcji, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy o najem przedmiotu aukcji (lokalu) w terminie 7 dni licząc od dnia aukcji.

Wygrywający aukcję jest zobowiązany przed zawarciem umowy o najem lokalu uzupełnić kwotę wpłaconego wadium do pełnej wysokości kaucji zabezpieczającej lokal (trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki czynszowej).

Termin zagospodarowania lokalu – nie dłuższy niż 45 dni licząc od dnia zawarcia umowy najmu.

Informacje o stanie technicznym lokalu przeznaczonego do wynajęcia w wyniku aukcji i o warunkach aukcji udziela Wydział Gospodarki Lokalowej ul. Ratuszowa 10A, I piętro, pokój nr 104, nr tel. 016 6752055.

   Zastrzegam sobie prawo zmiany warunków aukcji lub odwołania aukcji bez podania przyczyn.

DOTOgłoszenie

DOTwykaz nr 3

Opublikował:  | Data publikacji: 09-09-2013 11:23
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-01-2014 12:40