14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rokowaniach w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomosci przy ul. Dworskiego - dz. nr 1052 obr. 207.


Prezydent Miasta Przemyśla
informuje,

 

że w dniu 18 września 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, w sali nr 19, o godzinie 10:30, odbędą się rokowania w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 1052 o pow. 0,0517 ha, położonej w obrębie 207 m. Przemyśla przy
ul. Aleksandra Dworskiego, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00000535/9, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 1057 w obr. 207 m. Przemyśla.
        Cena sprzedaży nieruchomości ustalona została na kwotę 160 000,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).

Opublikował:  | Data publikacji: 03-09-2013 13:52
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 14:16