14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rokowaniach w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym udziału Gminy Miejskiej Przemyśl w działce nr 2250 w obr. 202, ul. Stanisława Augusta.

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje,


że w dniu 18 września 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, w sali nr 19, o godzinie 10:00, odbędą się rokowania w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym udziału Gminy Miejskiej Przemyśl wynoszącego 3/35 niewydzielonych części w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2250 o pow. 0,2194 ha w obr. 202 m. Przemyśla przy ul. Stanisława Augusta, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00000558/6.
         Cena sprzedaży udziału wynoszącego 3/35 niewydzielonych części ww. nieruchomości ustalona została na kwotę 9 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).

Opublikował:  | Data publikacji: 30-08-2013 12:17
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 14:16