7.9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

KPM.1 - UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

KPM.1 KARTA  USŁUGI 
NAZWA SPRAWY: UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

WYMAGANE  DOKUMENTY ORAZ  MIEJSCE  ICH  ZŁOŻENIA


1) Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  stanowi załącznik do niniejszej karty usługi
2) Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego
w Przemyślu (parter - pok. nr 1) – Kancelaria Ogólna czynna jest
w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 7.30-15.30, a we wtorek
w godz. 8.00 - 16.00; tel. 16/678-68-20.

  OPŁATY


Bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy z udostępnieniem informacji publicznej wiążą się dodatkowe koszty. Wysokość opłaty odpowiada tym kosztom. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wnioskodawca zostaje powiadomiony o wysokości ewentualnej opłaty przez merytoryczną jednostkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Przemyślu.


  TERMIN  ZAŁATWIENIA  SPRAWY  PRZEZ  URZĄD


1. W miarę możliwości niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 14 dni.
2. W uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 2 miesiące.

  SPOSÓB  ODWOŁANIA


1. W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
2. Jeżeli odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje ze względu na wyłączenie jawności informacji z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż informacja niejawna, tajemnica skarbowa lub tajemnica statystyczna, wówczas przysługuje prawo do wniesienia powództwa do sądu powszechnego
o udostępnienie takiej informacji.

UWAGI


1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub
w formie określonej we wniosku, wnioskodawca zostaje powiadomiony na piśmie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie
z wnioskiem i poinformowany o  sposobie lub formie niezwłocznego udostępnienia informacji. W takim przypadku, jeżeli w przeciągu 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży ponownie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

PODSTAWA  PRAWNA


1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
3. Zarządzenie Nr 226/03 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia
28 października 2003r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za określony sposób udostępnienia informacji publicznej.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Urząd Miejski w Przemyślu, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu – patrz „nazwa usługi”.
3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania administracyjnego – patrz „podstawa prawna”.


SPRAWĘ
ZAŁATWIA
ODPOWIEDNIA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA URZĘDU
WSKAZANA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA

PDFWniosek o udostępnienie informacji publicznej

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl