Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż jednego lokalu mieszkalnego i dwóch lokali użytkowych położonych w Przemyślu przy ul. Przecznica Wałowa 4A, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

Prezydent  Miasta  Przemyśla

ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż

jednego lokalu mieszkalnego i dwóch lokali użytkowych położonych w Przemyślu

przy ul. Przecznica Wałowa 4A, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

I.     Lokal mieszkalny nr 2 o pow. uż. 15,44 m2 wraz z dwoma pomieszczeniami przynależnymi o pow.: 3,08 m2 i 3,13 m2 z udziałem 135/1000 w nieruchomości wspólnej,

II.   Lokal użytkowy nr 1U pow. uż. 18,32 m2 z udziałem 160/1000 w nieruchomości wspólnej obj. KW PR1P/00093308/7,

III. Lokal użytkowy nr 2U pow. uż 10,72 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 3,29 m2 z udziałem 93/1000  w nieruchomości wspólnej obj. KW PR1P/00093309/4,

 

       - nieruchomość wspólną stanowi grunt pod budynkiem obejmujący działki nr 690 o pow. 0,0146 ha i nr 699 o pow. 0,0044 ha obie w obr. 207 m. Przemyśla obj. KW PR1P/00000894/3 oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 

Ad. I. Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 15,44 m2 znajduje się na II piętrze budynku składa się z pokoju, kuchni i łazienki z wc. Do lokalu przynależą dwie komórki o pow. 3,08 m2 i 3,13 m2 z wejściem od podwórka. Podłoga w pokoju i kuchni przykryta wykładziną PCV w łazience posadzka cementowa. Ściany malowane farbą emulsyjną,   w kuchni i łazience lamperia malowana farbą olejną. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wod-kan. Drzwi wejściowe i stolarka okienna – drewniane. Dojście do lokalu przez balkon i klatkę schodową sąsiedniego budynku. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu kapitalnego.

Ad. II. Lokal użytkowy nr 1U o powierzchni 18,32 m2 obecnie nieużytkowany położony jest na parterze budynku i składa się z jednego pomieszczenia użytkowego. Podłogi – gres i wykładzina PCV. Ściany malowane farbą emulsyjną. Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne stalowe. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i kanalizacyjną - umywalka, brak wc oraz ogrzewania.

Ad. III. Lokal użytkowy nr 2U o powierzchni użytkowej 10,72 m2 obecnie nieużytkowany położony jest na parterze budynku i składa się z dwóch pomieszczeń oraz pomieszczenia przynależnego – komórki z wejściem od podwórka przy ul. Przecznica Wałowa 4A o pow. 3,29 m2. Podłogi – gres i wykładzina PCV. Ściany malowane farbą emulsyjną. Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne stalowe. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i kanalizacyjną- umywalka, brak wc oraz ogrzewania.

 

       W Dz. I KW PR1P/00093309/4 oraz KW PR1P/00093308/7 obejmujących lokale użytkowe wpisano uprawnienie wynikające z wpisu w Dz. III KW PR1P/00096115/8 o treści: „nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu, biegnąca pasem o szerokości 1,20 m przy północnej granicy działki nr 710 i 711 wszystkie w obr. 207 m. Przemyśla, wzdłuż istniejących budynków usytuowanych na działkach nr 678, 690 i 699 w obr. 207 m. Przemyśla w sposób oznaczony na mapie, na rzecz każdoczesnych właścicieli lokalu nr 1U oraz lokalu nr 2U położonych w budynku przy ul. Przecznica Wałowa nr 4A”.

 

 

  1. W czwartych przetargach mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i inne podmioty.

       Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa,

       Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

       Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.)

  1. Ceny wywoławcze nieruchomości:
  1. lokal mieszkalny nr 2 – 13 000,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony) – wadium 1 300,00 zł brutto,
  2. lokal użytkowy nr 1U – 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony) – wadium 4 000,00 zł brutto.
  3. lokal użytkowy nr 2U – 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony) – wadium 2 500,00 zł brutto.

 

       Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.

       Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

3.    Obciążenie nieruchomości: nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

4.    Na sprzedaż przedmiotowych lokali przeprowadzone zostały trzy przetargi ustne nieograniczone, pierwszy w dniu 24 kwietnia 2013 r., drugi w dniu 19 czerwca 2013 r. i trzeci w dniu 7 sierpnia 2013 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

5.    Czwarte przetargi ustne nieograniczone odbędą się dnia 2 października 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, odpowiednio o godzinie:

  1. lokal mieszkalny nr 2      – godz. 930,
  2. lokal użytkowy   nr 1U   – godz. 1000,
  3. lokal użytkowy   nr 2U   – godz. 1030.

 

Przetargi zostaną przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)        oraz Zarządzeniem Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalania regulaminu przeprowadzania przetargów zmienionym Zarządzeniem Nr 318/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 sierpnia 2013 r.

6.  Warunkiem udziału w czwartych przetargach jest wniesienie w pieniądzu wadium w kwocie wyszczególnionej w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „czwarty przetarg ustny nieograniczony, lokal mieszkalny/użytkowy nr. ..., ul. Przecznica Wałowa 4A”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 26 września 2013 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

7.    Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

8.   Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

9.    Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

10. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 9 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

11.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

12.  Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonych  przetargów jedynie z ważnych powodów.

13. Dodatkowe informacje o lokalach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu u. Ratuszowa 10A III piętro, pokój nr 313, tel. (16) 675-21-09, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl , oraz na stronie www.przemysl.pl .

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 28-08-2013 11:47 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 07-01-2014 12:40

Na skróty