Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego oznaczonego literą „D” położonego w Przemyślu przy ul. Siemiradzkiego 6A, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

Przemyśl, dnia 22 sierpnia 2013 r

GL-I.6840.24.2013.AM8

 

Prezydent  Miasta  Przemyśla

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu użytkowego oznaczonego literą „D”

 położonego w Przemyślu przy ul. Siemiradzkiego 6A,

stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

  1. W przetargu mogą brać udział:

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa,

Osoby prawne oraz inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.)

  1. Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej:

             Lokal użytkowy ozn. lit.                    D

             Powierzchnia użytkowa lokalu:         31,10 m2

           Z prawem własności przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący   9/1000 części w działce nr 22 w  obrębie  207 m. Przemyśla oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

                            Numer ewidencyjny działki:              22

           Powierzchnia działki:                         0,5482 ha                  

           Obręb:                                                212     

          Nr Księgi Wieczystej:                        PR1P/00072255/7

3.    Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Siemiradzkiego 6A.

4.   Opis nieruchomości:

       Lokal użytkowy ozn. lit. ”D” o powierzchni 31,10 m2 obecnie nieużytkowany położony jest na parterze budynku. W skład lokalu wchodzą trzy pomieszczenia użytkowe (salon, poczekalnia i pokój socjalny). Podłogi i posadzki we wszystkich pomieszczeniach  z terakoty, ściany malowane. Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne - PCV. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Ogrzewanie pomieszczeń z instalacjo CO zasilanej ze wspólnej kotłowni. Wejście do lokalu bezpośrednio z chodnika  

5.   Cena wywoławcza nieruchomości: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT         zwolniony).

       Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.

       Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

6.    Obciążenie nieruchomości: W Dz. III KW PR1P/00072255/7 wpisano ograniczone prawo rzeczowe o treści: Nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu przez położoną w Przemyślu przy ul. Siemiradzkiego 6 działkę nr 22 w obr. 212 (przed modernizacją ewidencji gruntów i budynków dz. nr 10/4 obr. 65) drogą istniejącą w każdym czasie na rzecz każdoczesnych właściciel i posiadaczy położonych  w Przemyślu działek nr: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 i 55 wszystkie w obr. 212 (przed modernizacją ewidencji gruntów i budynków nr: 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12 wszystkie w obr. 65) obj. KW PR1P/00042906/7.

7.    Na sprzedaż przedmiotowego lokalu przeprowadzony zostały dwa przetargi ustne nieograniczone w dniach 19 czerwca 2013 r. i 7 sierpnia 2013 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

8.    Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 2 października 2013 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

      Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalania regulaminu przeprowadzania przetargów zmienionym zarządzeniem Prezydenta Miasta Przemyśla nr 318/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r..

9.    Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do trzeciego przetargu na nabycie lokalu użytkowego ozn. lit. „D” w kwocie 6 000,00 zł brutto (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100).

      Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem  „trzeci przetarg ustny nieograniczony - lokal użytkowy ozn. lit. D, ul. Siemiradzkiego 6A”.

      Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 26 września 2013 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej
w przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

       Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15.  Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10A, III piętro pokój nr 313, tel. (16) 675-21-09, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 28-08-2013 11:29 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 07-01-2014 12:40

Na skróty