15 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dofinansowanie podręczników w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”

Zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna" -  programem mogą zostać objęci uczniowie rozpoczynający edukację w roku szkolnym 2013/2014 w klasach:

 

 •  I-III i V szkoły podstawowej,
 •  II szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącym, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej,
 •  uczniowie:
 • słabowidzący,
 • niesłyszący,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,  

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje uczniom spełniającym jeden z poniższych warunków:

1. kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust.1  ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych  (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.); uczeń klasy I szkoły podstawowej pochodzi z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie przekracza 539 zł netto,

2. kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i 509 ); uczeń klasy II-III lub V szkoły podstawowej oraz uczeń klasy II ponadgimnazjalnej pochodzi z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie przekracza 456 zł netto,

3. kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przekracza kwotę 456 zł netto, ale w rodzinie ucznia występuje szczególna sytuacja życiowa określona w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej.  Trudną sytuacją w rodzinie może być:

 • ubóstwo;
 • sieroctwo;
 • bezdomność;
 • bezrobocie;
 • niepełnosprawność;
 • długotrwała lub ciężka choroba;
 • przemoc w rodzinie;
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 • trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizm lub narkomania;
 • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje dyrektor szkoły. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas I - III i V szkoły podstawowej, klasy II szkoły ponadgimnazjalnej,

4. posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, którzy uczęszczają w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających dla dzieci i młodzieży

Wymagane dokumenty i sposób złożenia wniosku

1. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

2. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014 w terminie do 5 września 2013 r. (wzór wniosku można pobrać w szkole lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego)

3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

4. W przypadku, gdy rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego, lub zasiłku okresowego, wymagane jest zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego

 5. W przypadku gdy rodzina ucznia klasy I szkoły podstawowej korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, wymagane jest zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego

6. W przypadku uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego do wniosku należy dołączyć uzasadnienie potrzeby przyznania pomocy.

7. W przypadku dzieci niepełnosprawnych należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

8. Zwrot kosztów zakupu podręczników rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) dokonuje dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników z zawartą informacją, iż opisane wydatki rozliczone zostały tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. –"Wyprawka szkolna"

9. W przypadku zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla grupy uczniów koszty zakupu  są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników i materiałów dydaktycznych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały dydaktyczne.

10. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina, osobę prawną nie będącą jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zwrotu kosztów zakupu podręczników rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) dokonuje odpowiednio prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:

 • kl.  I-III szkoły podstawowej, I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia  -  225 zł
 • kl. V SP - 325 zł
 • kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej) -  390 zł
 • kl. II szkoły ponadgimnazjalnej ( LO, technikum ) -  445 zł
 • w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić  770 zł w szkole podstawowej,  607 zł w gimnazjum.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych  (Dz. U. z 2013  poz. 818)

DOTNULL

DOTNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 26-08-2013 12:27
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-04-2014 15:16