9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Bohaterów Getta.

MK-III.6840.33.2013.AS2                                                                                  Przemyśl, dnia 16.08.2013 r.


Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Bohaterów Getta,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.


1.  W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne oraz inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa  i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Działka nr:                    267/2
Powierzchnia działki:  0,0042 ha
Działka nr:                    272
Powierzchnia działki:  0,0249 ha
Obręb:                         207
Księga Wieczysta Nr: PR1P/00055376/6

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Bohaterów Getta.

4. Opis nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość położona jest w Przemyślu przy  ul. Bohaterów Getta. Kształty działek zbliżone do prostokąta. Dostępność komunikacyjna dobra, bezpośrednio z ul. Bohaterów Getta. Najbliższe sąsiedztwo to zabudowa mieszkaniowa w starym i nowym budownictwie i zabudowa usługowo – handlowa. Powierzchnia terenu płaska, niezagospodarowana.  Nieruchomość posiada dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej.
Teren na którym znajdują się przedmiotowe działki objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Przemyśla „Śródmieście I” zatwierdzonego Uchwałą Nr 120/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 czerwca 2010 r. zgodnie z którym ww. działki znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem „MW/U4” przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową, z zakresu usług nieuciążliwych: biurowych, oświatowych, rzemieślniczych, handlowych, gastronomicznych, hotelowych, medycznych i ochrony zdrowia, z dopuszczeniem lokalizacji m.in. placów gier i zabaw, garaży wolnostojących i wbudowanych w kubatury obiektów oraz miejsc postojowych.
        Według ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład nieruchomości wchodzi użytek gruntowy o symbolu „B” – tereny mieszkaniowe.
Nieruchomość usytuowana jest w granicach układu urbanistycznego miasta Przemyśla, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-705/709, stąd realizację prac ziemnych, jak również plan zagospodarowania nieruchomości należy uzgodnić z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu. Przed realizacją inwestycji Inwestor ma obowiązek zapewnienia podczas prowadzenia prac ziemnych nadzoru archeologicznego na koszt własny oraz uzyskania przed rozpoczęciem prac pozwolenia na prowadzenie nadzoru archeologicznego.

5. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100) brutto (w tym   23% podatku VAT).
       Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
       Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

7. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony w dniu 07.08.2013 r., zakończony wynikiem negatywnym.

8.  Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 25 września 2013 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań a zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.), oraz Zarządzeniem Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem Nr 318/2013 z dnia 5.08.2013 r.

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do drugiego przetargu na nabycie działki nr 267/2 i działki nr 272 obręb 207 w kwocie 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100) brutto.
Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11  lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Drugi przetarg - ul. Bohaterów Getta”.
Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 19 września 2013 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej
w przetargu. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

11. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

13. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

14. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu  jedynie z ważnych powodów.

15. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl .

Opublikował:  | Data publikacji: 20-08-2013 10:10
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 14:16