Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Pasteura

I N F O R M A C J A

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, zostały wywieszone wykazy nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych, położonych w obrębie 210 m. Przemyśla przy ul. Pasteura objętych księgą wieczystą Nr PR1P/00066063/9, oznaczonych jako:
-   działka nr 30/2 o powierzchni 0,0982 ha wraz z udziałem 1/3 niewydzielonych części w działce nr 30/1 o powierzchni 0,1025 ha,
-   działka nr 30/4 o powierzchni 0,1251 ha wraz z udziałem 1/3 niewydzielonych części w działce nr 30/1 o powierzchni 0,1025 ha.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) upływa w dniu 20 września 2013 r.
 

Opublikował(a):  Data publikacji: 09-08-2013 09:08 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 10-01-2014 09:28

Na skróty