14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Bolesława Chrobrego - dz. nr 2907/8 obr. 202

MK-III.6840.42.1.2013.GC3                                                                                    Przemyśl, dnia 22 lipca 2013 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Bolesława Chrobrego,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Numer ewidencyjny działki:   2907/8
Obręb:                              202
Powierzchnia działki:            0,0447 ha
Nr księgi wieczystej:            PR1P/00071688/4
oraz 1/10 niewydzielona część działki nr 2907/5 o pow. 0,1451 ha w obr. 202 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą
nr PR1P/00095492/7.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Bolesława Chrobrego.
4. Opis nieruchomości:
Działka niezabudowana. Kształt działki regularny, trapezowy, z wystawą zachodnią. Położenie w terenie z dużymi spadkami
z panoramą widokową. Dojazd do nieruchomości od ul. Bolesława Chrobrego. W najbliższym otoczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.
Działka nr 2907/5 w obrębie 202 stanowić będzie drogę wewnętrzną obsługującą m.in. działkę nr 2907/8 w obr. 202.
* Wg ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Osiedle Chrobrego I/04” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 25/06 z dnia 23 lutego 2006r. działka    nr 2907/8 obr. 202 położona jest w obszarze przeznaczonym pod usługi i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonym symbolem „U/MN4”, natomiast działka
nr 2907/5 obr. 202 położona jest w obszarze przeznaczonym pod drogę wewnętrzną, oznaczonym symbolem „KDW4”.
* Wg operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład nieruchomości wchodzi użytek gruntowy o symbolu „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 60 000,00 zł brutto (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy złotych) w tym 23% podatku VAT.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535
z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

6. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
7. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowany został przetarg ustny nieograniczony w dniu 10 lipca
2013 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

8. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 11 września 2013 r. (środa) o godz. 8:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów.

9. Warunkiem udziału w drugim przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do drugiego przetargu na nabycie działki nr 2907/8 obr. 202 w kwocie 6 000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Drugi przetarg - ul. Chrobrego, działka nr 2907/8 obr. 202”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 05 września 2013 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.
11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.
12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,
a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu 
i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (016) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

Opublikował:  | Data publikacji: 06-08-2013 14:45
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 14:16