20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zmiany organizacyjne w Urzędzie Miejskim

1 sierpnia br. Prezydent Miasta podpisał Zarządzenie zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Wprowadzone zmiany będą obowiązywać od 15 sierpnia br. i dotyczą funkcjonowania Kancelarii Prezydenta Miasta, Kancelarii Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli, Wydziału Sportu i Turystyki oraz Wieloosobowego Stanowiska ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków. Jest to kolejny etap reorganizacji wynikający zarówno z prowadzonej polityki oszczędnościowej, jak i w celu usprawnienia funkcjonowania organizacji, jaką jest Urząd.

Obecnie wprowadzane zmiany polegają m.in. na:
• połączeniu Kancelarii,
• likwidacji Wydziału Sportu i Turystyki (zadania z zakresu Sportu dołączono do Wydziału Edukacji, a z zakresu turystyki do Wydziału Promocji,
• włączeniu Wieloosobowego Stanowiska ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków do Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

Połączenie Kancelarii jest częściowo następstwem wcześniejszych zmian, w wyniku których niektóre zadania o charakterze organizacyjnym zostały przekazane do Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli. Kancelaria Prezydenta Miasta przejęła całość zadań z zakresu komunikacji społecznej (m.in. prowadzenie strony internetowej urzędu). Połączenie Kancelarii pozwoli na realizację zadań z zakresu obsługi administracyjno-biurowej organów miasta w jednym miejscu i pozwoli na lepszy przepływ informacji.

Przyłączenie zadań z zakresu turystyki do Wydziału Promocji podyktowane było tym, że ich zakresy w znacznej części wzajemnie się uzupełniają. Po  wyłączeniu z Wydziału  Sportu i Turystyki zadań z zakresu turystyki komórka do spraw sportu byłaby zbyt mała, aby funkcjonować samodzielnie, a z uwagi na przeniesienie akcentów na rozwój sportu szkolnego i młodzieżowego, naturalnym miejscem gdzie tematycznie i organizacyjnie ma najwięcej wspólnego, dołączona zostanie do Wydziału Edukacji.

Przeprowadzana od początku roku analiza stanu zatrudnienia i przegląd zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne urzędu wykazała, że:
1. Regulamin Organizacyjny wymaga uporządkowania, ze względu na liczne zmiany wprowadzane od jego powstania w 2010r. Częściowo dokonano poprzez zmiany wprowadzone:
-  w marcu 2013r. dotyczące zadań z zakresu  organizacyjnego, kadr, kontroli, administracyjnego, prawnego, nadzoru właścicielskiego, komunikacji ,transportu, co pozwoliło na zmniejszenie liczby etatów o dwa,
- w lipcu 2013r. dotyczące zadań z zakresu podatków i opłat, co pozwoliło nie zwiększać liczby etatów, pomimo jednoczesnego przyjęcia zadań związanych z gospodarką odpadami,
2. Konieczne jest dostosowanie funkcjonowania Urzędu do oczekiwań mieszkańców i nowych priorytetów związanych z rozwojem miasta oraz nowych zadań wynikających  z przepisów prawa. Przykładem może być np. konieczność wzmocnienia promocji gospodarczej, obok dotychczas prowadzonej promocji skierowanej do turystów.
3. W porównaniu z innymi miastami (do analizy porównawczej zastosowano dane z trzech miast na prawach powiatu) zatrudnienie w większości jednostek organizacyjnych urzędu przewyższa zatrudnienie w porównywalnych komórkach organizacyjnych tych urzędów.

Sytuacja gospodarcza w Polsce, przekładająca się bezpośrednio na samorządy, zmusza także do wprowadzania zdecydowanych działań oszczędnościowych w funkcjonowaniu administracji i zwiększania jej efektywności. Odbywa się to m.in. poprzez ograniczanie liczby etatów urzędniczych, dlatego zmieniony został także obowiązujący w Urzędzie Miejskim ich limit – z dotychczasowych 347 do 311. Stopniowe ograniczanie etatów osiągnięte zostanie poprzez niezatrudnianie nowych osób w miejsce pracowników przechodzących na emeryturę i nieprzedłużanie umów terminowych. Do wydziałów, w których zatrudnienie w wyniku tych odejść spadnie poniżej ustalonego limitu, planowane jest przenoszenie pracowników z innych wydziałów z limitami przekroczonymi.

Opublikował:  | Data publikacji: 01-08-2013 13:02
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:43