9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonych w Przemyślu przy ul. Sanockiej z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne z możliwością eksploatacji złóż kruszywa naturalnego

MK-IV.6845.87.2013                                                                               Przemyśl, dnia 29 lipca 2013 r.

 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl oraz części nieruchomości będących
w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl położonych w Przemyślu przy ul. Sanockiej
z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne z możliwością eksploatacji złóż  kruszywa naturalnego.

 

1. W przetargu mogą brać udział
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne oraz inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
2. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków:
Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy położona w obrębie 206 m. Przemyśla obejmuje część działki: nr 135, nr 136,
nr 138 objętych KW Nr PR1P/00055308/9; nr 137/3 objętą KW Nr PR1P/00081575/2;nr 765/3 objęta Lwh 783 gm. Kat. Ostrów cd. KW Nr 409; nr 774 objęta zamk. Lwh 129 gm. Kat. Ostrów cd. KW Nr 1630, o łącznej powierzchni 10,2423 ha.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków Miasta Przemyśla w skład nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wchodzą użytki: Ws - 3,4455 ha, N - 1,7369 ha, dr - 0,0478 ha, RIIIa - 0,0148 ha, Lz - 0,0035 ha, Ł - 3,1684 ha, Ps-IV - 1,7613 ha, W - 0,0641 ha.
3. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest przy ul. Sanockiej w Przemyślu. Dojazd do nieruchomości  od ww. ulicy. Działki są niezabudowane. Na przeważającej części terenu liczne wyrobiska poeksploatacyjne wypełnione wodą. W latach
1975 – 1980 była prowadzona eksploatacja kruszywa. Zgodnie z opracowaną dokumentacją geologiczną na terenie tym znajduje się złoże kruszywa naturalnego o powierzchni 10,2423 ha, którego zasoby kopaliny wynoszą 1 002 337 Mg,
a objętość kopaliny wynosi 488 945 m3 (Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego „Park Wodny” w Przemyślu kategorii C1 zatwierdzona decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 29 stycznia 2013 r. znak OS-IV.7427.2.2012.RK – do wglądu w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Ratuszowa 10A).
4. Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla „Oczka Wodne I/05”. Zgodnie z tym planem ww. działki w części położone są w obszarze: UT- tereny usług turystyki sportu i rekreacji,
ZN –tereny zieleni nieurządzonej oraz ZR – tereny zieleni rekreacyjnej. Aktualnie trwają prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania m. Przemyśla. Konieczne są jeszcze prace dot. zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Oczka Wodne I/05”, polegające na ujawnieniu w ww. dokumentach złoża kruszywa naturalnego.
Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele sportowo-rekreacyjne do czasu zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania m. Przemyśla oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i uzyskania przez Dzierżawcę ostatecznej koncesji na wydobywanie kruszywa.
5. Dzierżawca zobowiązany będzie do uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt koncesji na wydobycie kruszywa oraz do dokonania na własny koszt rekultywacji dzierżawionego terenu.
6. Okres dzierżawy: do 31 grudnia 2017 r.
Termin płatności czynszu oraz dodatkowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy, której projekt jako załącznik do niniejszego ogłoszenia jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20.
7. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi: 2 765 018,25 zł (słownie złotych: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemnaście 25/100), w tym:

* z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne 12 257,90 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem 90/100) rocznie plus należny podatek VAT, co stanowi 0,44% ceny wywoławczej;
* z przeznaczeniem na eksploatację kruszywa naturalnego w ilości 488945m3 (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć metrów sześciennych) w kwocie 2 752 760,35 zł (słownie złotych: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt 35/100) plus należny podatek VAT, co stanowi 99,56% ceny wywoławczej.
8. Wylicytowany czynsz dzierżawny podlega proporcjonalnemu rozliczeniu na czynsz z przeznaczeniem na:
* cele sportowo-rekreacyjne - 0,44%;
* eksploatację kruszywa naturalnego w ilości 488945m3 – 99,56%.
9. Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny, podlegać będzie corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.
10. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 4 września 2013r. o godzinie 1130 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
11. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 162/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na oddanie  nieruchomości w dzierżawę oraz w sprawie ustalenia regulaminu.
12. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 30 sierpnia 2013 r. oraz przedłożenie Komisji Przetargowej zaświadczenia o nieposiadaniu zaległości finansowych wobec Gminy Miejskiej Przemyśl, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz właściwego Urzędu Skarbowego.
13. Ustala się wadium do przetargu na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości w kwocie 10 000,00 zł brutto (słownie złotych: dziesięć tysięcy). Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział  w Przemyślu nr 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002 z zaznaczeniem „Przetarg - Oczka Wodne”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
14. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu a w przypadku uchylenia się osoby od zawarcia umowy w terminie i miejscu ustalonym
w zawiadomieniu, wadium nie podlega zwrotowi. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy.
15. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie nr konta na, które należy dokonać zwrotu wadium.
16. Oferent, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy (w formie aktu notarialnego) najpóźniej w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
17. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden
z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.
18. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się w terminie, o którym mowa
w pkt 16 niniejszego ogłoszenia do zawarcia umowy dzierżawy. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
19. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie
z ważnych powodów.
20. Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 14, tel. 16 675-21-33, e-mail:

DOTProjekt umowy (54,50KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 30-07-2013 11:15
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 14:16