10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, ul. Bukowa16.

MK-III.6840.71.2013.AS2                                                                                            Przemyśl, dnia 04.07.2013 r.


Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza  II  przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Bukowej 16, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1.   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 164, poz. 1758 z późn. zm.).
2.  Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
     Numer ewidencyjny działki:  116/1
     Powierzchnia działki: 0,0818 ha
     Obręb: 203
     Księga Wieczysta Nr: PR1P/00010181/5 
3.  Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Bukowa 16.
4.  Opis nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana jest bezpośrednio przy ul. Bukowej w Przemyślu. Teren działki z niewielkim spadkiem, o kształcie zbliżonym do prostokąta, częściowo zadrzewiony. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 75,97 m2, składającym się z kuchni, spiżarki, 3 pokoi, przedpokoju i z sieni
oraz budynkiem gospodarczym o pow. 14 m2.  Budynek mieszkalny wybudowany
w 1969 r., wolnostojący, parterowy, podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany budynku mieszkalnego murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, brak tynku zewnętrznego. Dach konstrukcji drewnianej, czterospadowy, pokryty blachą. Stolarka okienna - drewniana, stolarka drzwiowa - drewniana. Podłogi - drewniane z desek. Ogrzewanie budynku - piece kaflowe.
Stan techniczny budynku - wymaga przeprowadzenia remontu.
Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci gazowej, energetycznej i wodociągowej.
W dziale I-Sp KW Nr PR1P/00010181/5 ujawniony jest wpis: „Prawo służebności przejazdu i przepędu bydła przez pgr 1179/71 na rzecz każdoczesnych właścicieli pgr l.kat. 1179/70 oraz pgr lkat. 1179/42 - na rzecz każdoczesnych właścicieli pgr lkat. 1179/70”. 
5. Przedmiotowa działka zlokalizowana jest poza obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla.
Decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla znak: BGP.6730.109.2011 z dnia 19.08.2011 r. ustalone zostały warunki zabudowy na zamierzenie budowlane pn. „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojących z garażem wbudowanym lub wolnostojącym, z infrastrukturą towarzyszącym na działce nr 116 obr. 203 wraz z podziałem tej działki (…) oraz budowa zjazdu drogowego z ul. Bukowej (dz. nr 132 obr. 203)”
       Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład ww. działki wchodzą użytki gruntowe o symbolu „B” – tereny mieszkaniowe i „RIVa” - grunty orne.
6. Cena wywoławcza nieruchomości: 90 000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy  00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy  w formie aktu notarialnego. 
7.  Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
8. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony w dniu 12.06.2013 r., zakończony wynikiem negatywnym.  
9.  Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 14 sierpnia 2013 r. (środa) o godz. 10:30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) i Zarządzeniem Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22 lutego 2013 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów.
10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do drugiego przetargu na nabycie działki nr 116/1 obr. 203 w kwocie 9 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział
w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Drugi przetarg ustny nieograniczony - ul. Bukowa 16”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 08 sierpnia 2013 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
11. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.
12. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
13.  Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
15.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
17. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.

Opublikował:  | Data publikacji: 09-07-2013 10:01
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 14:10