13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

"Przetarg - dzierżawa ul. Siemiradzkiego"

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej boksem garażowym obejmującej część działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl nr 1088 o powierzchni 0,0025 ha w obrębie 207  m. Przemyśla przy ul. Siemiradzkiego

  1.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.

Osoby fizyczne poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne oraz inne podmioty przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

2. Oznaczenie nieruchomości:

Część działki nr 1088 o powierzchni 0,0025 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objęta KW Nr PR1P/00088920/5.

3. Opis nieruchomości :

Nieruchomość położona jest w Przemyślu przy ulicy Siemiradzkiego. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Siemiradzkiego .

4. Obciążenia i zobowiązania:

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

5. Przeznaczenie nieruchomości :

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla. Według operatu ewidencji gruntów i budynków Miasta Przemyśla w skład nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1088 w obrębie 207 wchodzi użytek gruntowy oznaczony symbolem B –  tereny budowlane. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy jako boks garażowy o powierzchni 16,00m2 oraz jako teren do jego obsługi o powierzchni 9,00m2.

6. Warunki dzierżawy:

Dzierżawa do dnia 31 grudnia 2014 r.

Termin płatności czynszu oraz dodatkowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy, której projekt jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.  

7. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego za boks garażowy oraz teren do jego obsługi wynosi 98,14 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt osiem 14/100) plus należny podatek VAT.

8. Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny, podlegać będzie corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.  

9. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, - o godzinie 12 30.

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 2 sierpnia 2013 r. Ustala się wadium do przetargu na dzierżawę gruntu (pod boks garażowy i teren do jego obsługi) oznaczonego jako część działki nr 1088 w obrębie 207 w kwocie 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto.

Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Przetarg – dzierżawa ul. Siemiradzkiego”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w terminie i miejscu ustalonym w zawiadomieniu, wadium nie podlega zwrotowi. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy.   

11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . 

12. Oferent, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy, w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

13. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.

14. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się w terminie, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia do zawarcia umowy dzierżawy. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

16. Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz projekt umowy dzierżawy, można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Rynek 20, pokój  nr 14, tel. (016) 675-21-33,
e-mail:  .

 

 

 

 

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 05-07-2013 11:22
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-07-2014 09:31