10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Słowackiego - dz. nr 1561 w obr. 207

MK-III.6840.2.2013.AS2                                                                                            Przemyśl, dnia 27.06.2013 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w Przemyślu przy ul. Juliusza Słowackiego, o uregulowanym stanie prawnym.


1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne oraz inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).
2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
• Numer ewidencyjny działki: 1561
• Obręb: 207
• Powierzchnia działki: 0,0690 ha
• Księga Wieczysta Nr: PR1P/00062803/1
3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Juliusza Słowackiego.
4. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w rejonie ulicy Juliusza Słowackiego. Posiada zabezpieczony dostęp do drogi publicznej ulicy Wapowskiego (służebność drogi koniecznej pasem szerokości 4,5 m przez działki nr 1565, nr 1567 i nr 1577 w obr. 207). Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta. Powierzchnia terenu działki jest płaska. Działka znajduje się w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nieruchomość posiada pełny dostęp do infrastruktury technicznej. Na terenie działki znajduje się kompleks garaży murowanych, stanowiących nakład osób trzecich. Garaże te zostały wybudowane na podstawie pozwolenia na budowę na warunkach tymczasowych do dnia 31.12.2000 r. Postępowanie w sprawie rozbiórki garaży jest w toku.
5. Przedmiotowy teren nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nr 1561 w obr. 207 wydana została decyzja Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28.08.2006 r. znak: BGP.II.2/1.73310-246/05, w której ustalone zostały warunki zabudowy na zamierzenie budowlane pn.: „budowa zespołu garaży na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów m. Przemyśla jako działka nr 68/6 obr. 84 (…)”
(po modernizacji ewidencji gruntów oznaczona jako działka nr 1561 w obr. 207).

Wg operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład działki wchodzi w całości użytek gruntowy o symbolu „B” – tereny mieszkaniowe.
6. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczonych praw rzeczowych.
7. Cena wywoławcza nieruchomości (bez nakładu osób trzecich): 105 000,00 zł (słownie złotych: sto pięć tysięcy 00/100) brutto (w tym podatek 23 % VAT).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy
w formie aktu notarialnego.
8. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 07 sierpnia 2013 r. (środa) o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) i Zarządzeniem Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów.
9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie działki nr 1561 w obr. 207 w kwocie 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na konto Gminy Miejskiej Przemyśl - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony - ul. Słowackiego”.
Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 01 sierpnia 2013 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.
11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.
12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl

 

Opublikował:  | Data publikacji: 02-07-2013 10:50
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 14:08