Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż jednego lokalu mieszkalnego i dwóch lokali użytkowych położonych w Przemyślu przy ul. Przecznica Wałowa 4A, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

Prezydent  Miasta  Przemyśla

ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż

jednego lokalu mieszkalnego i dwóch lokali użytkowych położonych w Przemyślu

przy ul. Przecznica Wałowa 4A,

stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

I.     Lokal mieszkalny nr 2 o pow. uż. 15,44 m2 wraz z dwoma pomieszczeniami przynależnymi o pow.: 3,08 m2 i 3,13 m2 z udziałem 135/1000 w nieruchomości wspólnej,

II.   Lokal użytkowy nr 1U pow. uż. 18,32 m2 z udziałem 160/1000 w nieruchomości wspólnej obj. KW PR1P/00093308/7,

III.  Lokal użytkowy nr 2U pow. uż 10,72 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 3,29 m2 z udziałem 93/1000 w nieruchomości wspólnej obj. KW PR1P/00093309/4,

- nieruchomość wspólną stanowi grunt pod budynkiem obejmujący działki nr 690 o pow. 0,0146 ha i nr 699 o pow. 0,0044 ha obie w obr. 207 m. Przemyśla obj. KW PR1P/00000894/3 oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Ad. I. Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 15,44 m2 znajduje się na II piętrze budynku składa się z pokoju, kuchni i łazienki z wc. Do lokalu przynależą dwie komórki o pow. 3,08 m2 i 3,13 m2 z wejściem od podwórka. Podłoga w pokoju i kuchni przykryta wykładziną PCV w łazience posadzka cementowa. Ściany malowane farbą emulsyjną, w kuchni i łazience lamperia malowana farbą olejną. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wod-kan. Drzwi wejściowe i stolarka okienna – drewniane. Dojście do lokalu przez balkon i klatkę schodową sąsiedniego budynku. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu kapitalnego.

Ad. II. Lokal użytkowy nr 1U o powierzchni 18,32 m2 obecnie nieużytkowany położony jest na parterze budynku i składa się z jednego pomieszczenia użytkowego. Podłogi – gres i wykładzina PCV. Ściany malowane farbą emulsyjną. Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne stalowe. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i kanalizacyjną - umywalka, brak wc oraz ogrzewania.

Ad. III. Lokal użytkowy nr 2U o powierzchni użytkowej 10,72 m2 obecnie nieużytkowany położony jest na parterze budynku i składa się z dwóch pomieszczeń oraz pomieszczenia przynależnego – komórki z wejściem od podwórka przy ul. Przecznica Wałowa 4A o pow. 3,29 m2. Podłogi – gres i wykładzina PCV. Ściany malowane farbą emulsyjną. Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne stalowe. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i kanalizacyjną- umywalka, brak wc oraz ogrzewania.

W Dz. I KW PR1P/00093309/4 oraz KW PR1P/00093308/7 obejmujących lokale użytkowe wpisano uprawnienie wynikające z wpisu w Dz. III KW PR1P/00096115/8 o treści: „nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu, biegnąca pasem o szerokości 1,20 m przy północnej granicy działki nr 710 i 711 wszystkie w obr. 207 m. Przemyśla, wzdłuż istniejących budynków usytuowanych na działkach nr 678, 690 i 699 w obr. 207 m. Przemyśla w sposób oznaczony na mapie, na rzecz każdoczesnych właścicieli lokalu nr 1U oraz lokalu nr 2U położonych w budynku przy ul. Przecznica Wałowa nr 4A”.

 

  1. W trzecich przetargach mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i inne podmioty.

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa,

Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.)

  1. Ceny wywoławcze nieruchomości:
  1. lokal mieszkalny nr 2 – 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony) – wadium 1 500,00 zł brutto,
  2. lokal użytkowy nr 1U – 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony) – wadium 5 000,00 zł brutto.
  3. lokal użytkowy nr 2U – 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony) – wadium 3 000,00 zł brutto.

 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.

Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

3.         Obciążenie nieruchomości: nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

4.    Na sprzedaż przedmiotowych lokali przeprowadzone zostały dwa przetargi ustne nieograniczone, pierwszy w dniu 24 kwietnia 2013 r., drugi w dniu 19 czerwca 2013 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

5.    Trzecie przetargi ustne nieograniczone odbędą się dnia 7 sierpnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, odpowiednio o godzinie:

  1. lokal mieszkalny nr 2            – godz. 1100,
  2. lokal użytkowy   nr 1U         – godz. 1130,
  3. lokal użytkowy   nr 2U         – godz. 1200.

Przetargi zostaną przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalania regulaminu przeprowadzania przetargów.

6.    Warunkiem udziału w trzecich przetargach jest wniesienie w pieniądzu wadium w kwocie wyszczególnionej w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „trzeci przetarg ustny nieograniczony, lokal mieszkalny/użytkowy nr. ..., ul. Przecznica Wałowa 4A”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 1 sierpnia 2013 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

7.    Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

8.    Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

9.    Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

10.  Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 9 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

11.       Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

12.  Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonych przetargów jedynie z ważnych powodów.

13.  Dodatkowe informacje o lokalach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu u. Ratuszowa 10A III piętro, pokój nr 313, tel. (16) 675-21-09, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl , oraz na stronie www.przemysl.pl .

 

DOTOgłoszenie (46,50KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 01-07-2013 14:37 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 13-09-2013 15:28

Na skróty