29 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego oznaczonego literą „D” położonego w Przemyślu przy ul. Siemiradzkiego 6A, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

Przemyśl, dnia 1 lipca 2013 r

GL.I.6840.24.2013.AM8

 

Prezydent  Miasta  Przemyśla

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu użytkowego oznaczonego literą „D”

 położonego w Przemyślu przy ul. Siemiradzkiego 6A,

stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

  1. W przetargu mogą brać udział:

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne oraz inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.)

  1. Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej:

1.   Lokal użytkowy ozn. lit.                          D

Powierzchnia użytkowa lokalu:         31,10 m2

Z prawem własności przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący 9/1000 części w działce nr 22 w obrębie 207 m. Przemyśla oraz częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

2.  Numer ewidencyjny działki:              22

      Powierzchnia działki:                         0,5482 ha                  

     Obręb:                                                212     

     Nr Księgi Wieczystej:                        PR1P/00072255/7

3.    Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Siemiradzkiego 6A.

4.    Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy ozn. lit. ”D” o powierzchni 31,10 m2 obecnie nieużytkowany położony jest na parterze budynku. W skład lokalu wchodzą trzy pomieszczenia użytkowe (salon, poczekalnia i pokój socjalny). Podłogi i posadzki we wszystkich pomieszczeniach z terakoty, ściany malowane. Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne - PCV. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Ogrzewanie pomieszczeń z instalacjo CO zasilanej ze wspólnej kotłowni. Wejście do lokalu bezpośrednio z chodnika  

5.    Cena wywoławcza nieruchomości: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.

Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 

6.    Obciążenie nieruchomości: W Dz. III KW PR1P/00072255/7 wpisano ograniczone prawo rzeczowe o treści: Nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu przez położoną w Przemyślu przy ul. Siemiradzkiego dz. 22 (przed modernizacją ewidencji gruntów i budynków nr 10/4 obr. 65) drogą istniejącą w każdym czasie na rzecz każdoczesnych właściciel i posiadaczy położonych w Przemyślu działek nr: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 i 55 wszystkie w obr. 212 (przed modernizacją ewidencji gruntów i budynków nr: 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12 wszystkie w obr. 65) obj. KW PR1P/00042906/7.

7.    Na sprzedaż przedmiotowego lokalu przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony w dniu 19 czerwca 2013 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

8.    Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 7 sierpnia 2013 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 61/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalania regulaminu przeprowadzania przetargów.

9.    Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do drugiego przetargu na nabycie lokalu użytkowego ozn. lit. „D” w kwocie 7 000,00 zł brutto (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100).

Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem drugi przetarg ustny nieograniczony lokal użytkowy ozn. lit. D, ul. Siemiradzkiego 6A”.

Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 1 sierpnia 2013 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15.  Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10A, III piętro pokój nr 313, tel. (16) 675-21-09, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl

 

DOTOgłoszenie

Opublikował:  | Data publikacji: 01-07-2013 14:11
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-09-2013 15:28