16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej, połozonej w Przemyślu przy ul. Kopernika 9 - dz. nr 337/2 i nr 323/2 obr. 207.

MK-III.6840.69.2013.AS2                                                                                           Przemyśl, dnia 27.06.2013 r.

Prezydent  Miasta  Przemyśla
ogłasza  przetarg  ustny  nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Mikołaja
Kopernika 9, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1.   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
       Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa. Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
       Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 164, poz. 1758 z późn. zm.).
2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
       -   Numer ewidencyjny działki:  337/2
     Powierzchnia działki: 0,3112 ha
     Obręb: 207
     Księga Wieczysta Nr: PR1P/00101477/2 
       -   Numer ewidencyjny działki:  323/2
     Powierzchnia działki: 0,0027 ha
     Obręb: 207
     Księga Wieczysta Nr: PR1P/00101477/2 
3.  Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Mikołaja Kopernika 9
4.  Opis nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Mikołaja Kopernika 9 w śródmiejskiej części miasta Przemyśla. Komunikacja odbywa się bezpośrednio z ulicy. Teren działek jest płaski, kształt nieregularny, ogrodzony siatką na słupkach stalowych. Działka nr 323/2 w obr. 207 jest niezabudowana, zaś działka nr 337/2 w obr. 207 jest zabudowana budynkiem użytkowym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 403,27 m2 (parter: 205,67 m2, I piętro: 197,60 m2), powierzchnia piwnic - 115,10 m2, zaś powierzchnia nieużytkowego poddasza – 166,70 m2. Budynek jest obiektem z początków XX wieku, murowanym z cegły pełnej, otynkowany, z dachem wielospadowym i kopułą w części południowo-zachodniej, pokrytym blachą. Stolarka okienna i drzwiowa – drewniana. Podłogi: parkiet, terakota zabytkowa, wykładzina PCV. Ogrzewanie budynku realizowane było za pomocą pieców węglowych kaflowych (12 sztuk). Dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.
Budynek był użytkowany jako żłobek i przedszkole, obecnie nie jest objęty umową najmu.
Willa jest wpisana do rejestru zabytków pod nr A-849 i podlega pełnej ochronie konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).  
5. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla „Śródmieście I” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 120/2010z dnia 24.06.2010 r., nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem „U/ZP” przeznaczonym pod zabudowę usługowo-handlową z zielenią urządzoną,z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, usług oświaty i medycznych, obiektów małej architektury, miejsc parkingowych.
       Nieruchomość usytuowana jest w granicach układu urbanistycznego miasta Przemyśla wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-705/709, i w związku z tym z konserwatorem zabytków wymagane będzie uzgodnienie planu zagospodarowania ww. nieruchomości.
       Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład ww. działek wchodzi użytek gruntowy o symbolu: „B” – tereny mieszkaniowe.
6.  Cena wywoławcza nieruchomości: 1 100 000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych, 00/100) brutto (w tym należny podatek VAT),  w tym:

  • cena działki nr 323/2 w obr. 207, niezabudowanej, wynosi: 4 070,00 zł brutto (w tym podatek 23 % VAT).
    Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
  • cena działki nr 337/2 w obr. 207, zabudowanej, wynosi: 1 095 930,00 zł brutto (podatek VAT zwolniony), z czego cena budynku wynosi: 718 601,30 zł brutto (podatek VAT zwolniony).
    Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, ze zm.) i Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 110/2011 z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla, zmienioną uchwałą Nr 176/2011 z dnia 4.07.2011 r., od ceny za budynek obliczonej proporcjonalnie od wylicytowanej ceny za nieruchomość, zostanie udzielona bonifikata w wysokości 10 %.                   
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. 
7.   Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
8. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 04 września 2013 r. (środa) o godz. 11:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) i ZarządzeniemNr 61/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów.
9.  Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie działek nr 323/2 i nr 337/2 obr. 207 w kwocie 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych, 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr:23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony ul. Kopernika 9”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 29 sierpnia 2013 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.
11. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
12.  Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział
w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
14.  Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych  powodów.
16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można
uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.


 

Opublikował:  | Data publikacji: 01-07-2013 09:47
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 14:08