26 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nowy system odbioru odpadów - podstawowe informacje dla mieszkańców

Należność za usługę wywozu odpadów należy uiszczać w kwocie zawartej w złożonej deklaracji na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu NUMER KONTA: 62 1560 0013 2787 7120 6000 0004   Getin Noble Bank S.A (przelewy internetowe, przekazy).

Wpłat  można dokonywać również bez żadnych dodatkowych opłat w:
• Punkcie Obsługi Klienta Getin Noble Bank S.A. przy  ul. 3-Maja 14
• wszystkich agencjach Monetia Sp. z o.o. na terenie miasta Przemyśla (Partner Getin Noble Bank S.A.)

- ul. Sportowa 3,
- ul. Rokitniańska 4,

- ul. Kopernika 58,                         
- ul. Słowackiego 4 
      * adresy w/w placówek mogą ulec zmianie

  • Wpłatomatach zlokalizowanych w budynkach tut. Urzędu przy ul. Wodnej 11 i Rynek 1.

lub osobiście – w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Wodnej 11 (parter),


2. TERMINY PŁATNOŚCI:
z dniem 24 października 2014 r. obowiązuje uchwała Nr 170/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 września 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami. Zgodnie z zapisami w/w uchwały od dnia 24 października br. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl zobowiązani są do uiszczania wspomnianej w uchwale opłaty za każdy miesiąc kalendarzowy do piątego dnia następnego miesiąca.

Przy przelewach należy zaznaczyć „ za wywóz odpadów komunalnych za okres …..”.
Płatności należy wnosić bez odrębnego wezwania

WAŻNE! – składający deklarację nie otrzyma osobnego wezwania, faktury, rachunku itp. Potwierdzeniem wpłaty będzie dokument KP po wpłacie do kasy Urzędu lub potwierdzenie przelewu.

Art.6 i. stanowi „obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:
- w przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym zamieszkuje mieszkaniec .
- w przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,  za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstają odpady.
      
Art. 6m. zobowiązuje właściciela nieruchomości do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości oraz daje możliwość - bez ograniczeń - wprowadzania zmian również w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.

Art. 6n. stanowiący o uchwaleniu wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami obejmującą pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, wskazuję, że organ nie  wydaje decyzji ustalającej wysokość opłaty, a jej wysokość określa właściciel nieruchomości w deklaracji i ta zadeklarowaną kwotą opłat wpłaca na rzecz gminy.

Wobec powyższego wpłat należy dokonywać w wysokości określonej w złożonej deklaracji ww wymienionych terminach.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w określeniu wysokości opłaty, organ wezwie właściciela (zarządcę…) nieruchomości do złożenia wyjaśnień.
Zmiany naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami dot. wyłącznie przypadku zmiany liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość np. wyjazd na okres dłuższy niż jeden miesiąc osoby zamieszkującej nieruchomość stanowi podstawę do zmiany deklaracji i zadeklarowania mniejszej liczby mieszkańców, co powoduje obniżenie opłaty o obowiązującą stawkę opłaty od osoby (w zależności czy odpady są selektywnie zbierane czy nie), wynikającą z uchwały Nr 169/2013 z dnia 26 września 2014 r. Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie  wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyłącznie stawki opłat są podstawą do obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami.


3. Worki do segregacji odpadów (3. kolory zielone – szkło, niebieski - makulatura, żółte - plastik) można będzie nabyć odpłatnie u operatora - PGK sp. z o.o. w Przemyślu, ul. Słowackiego 104, do godzin. 17.00 w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Sportowej  1, w  dniach jego otwarcia tj. wtorek i czwartek od 10.00 do 17.00 i w soboty w godz. od 8.00 do 13.00
Stacji Paliw PGK ul. Wilsona  codziennie do godz. 22.00.
Zakład Usług Komunalnych ul. Piastowska 22 w godz. 7.30 do 18.30  w sobotę od 7.30 do 14.30  lub u  innych podmiotów gospodarczych.
 
4.Zgodnie z umową z Wykonawcą harmonogram wywozu odpadów  opublikowany jest na stronie bip.przemysl i PGK Sp. z o.o.

5. Punkty selektywnej zbiórki odpadów do których mieszkaniec może dostarczyć odpady selektywnie zebrane, poza tzw. wystawka wg harmonogramu odbioru odpadów realizowana przez Wykonawcę usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców miasta:
-Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Sportowej 1, dni otwarcia wtorek i czwartek od 10.00 do 17.00 i w soboty w godz. od 8.00 do 13.00,
-PGK sp. z o.o. w Przemyślu, ul. Słowackiego 104, (wyłącznie ZSEE) od poniedziałku do soboty od 7.00 do 18.30, w niedziele od 7-14 godz. , ul. Herburtów 16, od 7 .00 do 15. (wyłącznie ZSEE),  

-Zakład Usług Komunalnych ul. Piastowska 22 w godz. 7.30 do 18.30  w sobotę od 7.30 do 14.30

6.Numer telefonu interwencyjnych w sprawach dotyczących usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości -  Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. - 16 678 24 84
7. Numery telefonów  w sprawach dotyczących systemu gospodarowania odpadami np. płatności Referat Gospodarki Odpadami UM Przemyśl 16 675 21 57, 16 675 20 76.

8. Pojemniki do segregacji odpadów (tzw. dzwonów) ustawione na terenach osiedli mieszkaniowych i budynków wielolokalowych 

                   http://www.przemysl.pl/nasze_miasto/1163/20416.html

9. Przyjęcia stron odbywają się w godzinach pracy Urzędu tj: poniedziałek - piątek w godz.   7.30 – 15.30 i wtorek - w godz. 8.00 – 16.00, ul. Ratuszowa 10A pok.206,208,209,215

WAŻNE
Nowelizacja ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.Dz.U. z 2012r, poz.391 z późn. zm.) nie wprowadziła zmian  dot. obowiązków właścicieli nieruchomości zakresie zabezpieczenia pojemników na odpady komunalne w tym również odpady segregowane,
Rozdział 3 Obowiązki właścicieli nieruchomości cyt.
Art. 5 ust. 1 pkt 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; uregulowanie powyższe ma również odzwierciedlenie w Uchwale Nr 271/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu  z dnia  29 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.

ROZDZIAŁ II  Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3 ust. 1.Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia swoich nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Mając na uwadze dodatkowe koszty, które należałoby doliczyć do stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie podjęto uchwały dot. przejęcia przez gminę obowiązku wyposażenia nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami w pojemniki na odpady.
Natomiast w opisie przedmiotu zamówienia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązano wykonawcę do posiadania w swojej ofercie handlowej:
- worki z folii  LDPE  i  HDPE w kolorach stosowanych przy segregacji odpadów
- usługi mycia i dezynfekcji pojemników na odpady komunalne
- sprzedaży, wynajmu, dzierżawy lub innej formy dysponowania pojemnikami do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych w sposób selektywny;
Usługi  powyższe  wykonywane są na zlecenie i  koszt właściciela nieruchomości.

Wykonawca nie ma obowiązku utrzymania czystości wokół pojemników, a wyłącznie zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego w szczególności do :
a) zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas dokonywania odbioru,
b)zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie transportu; w przypadku wysypania Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam, itd.).
c) uprzątnięcia i odbierania odpadów z miejsc ich gromadzenia, w tym także tych, które nie zostały umieszczone w pojemnikach tzn. odpadów pozostawionych w workach obok pojemników na odpady

Wykonawca usługi Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. jak również podwykonawcy  zaoferowali swoim dotychczasowym  usługobiorcom  dzierżawę pojemników, które dzierżawili.
Właściciele  nieruchomości (zarządcy…) mogą również  posiadać własne  pojemniki na odpady komunalne.

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 27-06-2013 15:45
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 12-01-2015 11:19