11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XLVII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

LVII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu  13 czerwca 2013 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 25 kwietnia 2013 r. i 10 maja 2013 r.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 r.:
a. przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. – proj. nr   92/2013.
d. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r. – proj. nr 93/2013.

4. Wystąpienia przedstawicieli zarządów osiedli.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. – proj. nr: 112/2013, 113/2013, 114/2013, 117/2013, 119/2013, 120/2013, 125/2013.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia finansowego Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „ZAMEK” za rok 2012 – proj. nr 115/2013.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej za rok 2012 – proj. nr 116/2013.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego sprawozdania finansowego Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego za rok 2012 – proj. nr 118/2013.

9. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia zasad, zbywania, oddania w dzierżawę, najmu, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala Miejskiego w Przemyślu ul. Słowackiego 85 – proj. nr 126/2013.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 305/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu projektu „Czas na aktywność w Mieście Przemyśl” opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII – działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” w obszarze „Aktywizacji zawodowej i społecznej grup podlegających wykluczeniu społecznemu” – proj. nr 123/2013.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska – proj. nr 110/2013.

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej w Przemyślu – proj. nr 111/2013.

13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Przemyślu – proj. nr 121/2013.

14. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 3 stycznia 2013 r. do 29 marca 2013 r.

15. Wystąpienia radnych.

16. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

17. Zakończenie obrad.

Opublikował:  | Data publikacji: 31-05-2013 12:58
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:42