19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej

Od września 2012 r. Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pt. „Razem w biznesie” w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Uczestnikami projektu będzie 54 osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatów przemyskiego
i bieszczadzkiego  zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej  (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą lub które posiadały wpis do KRS w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu).

Rekrutacja Uczestników Projektu zostanie przeprowadzona w trzech edycjach.
Łączna liczba Uczestników Projektu wyniesie 54 osoby, w tym:
- 30 kobiet (co stanowi 56% łącznej liczby Uczestników Projektu).
- 24 mężczyzn (co stanowi 44% łącznej liczby Uczestników Projektu).

W każdej edycji rekrutacji liczba kobiet będzie wynosić min. 10 osób.
Łączna liczba uczestników wyłoniona w każdej edycji rekrutacji i tworzących spółdzielnie socjalną wyniesie 18 osób.


Dodatkowe punkty za przynależność do grup priorytetowych tj.:
1) osoba długotrwale bezrobotne - 10 pkt.,
2) osoba bezrobotna z wykształceniem zasadniczym zawodowym i niższym -  5 pkt.,
3) osoba bezrobotna korzystająca z pomocy społecznej  -  5 pkt.

Nabór uczestników do projektu prowadzony będzie w trzech edycjach:
II edycja rekrutacji trwa od 24.04.2013 do 04.06.2013

Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi formami wsparcia:
- wsparciem szkoleniowo-doradczym  umożliwiającym uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej,
- wsparciem finansowym na założenie i działalności spółdzielni socjalnej  w wysokości do 20 tys. PLN na jednego członka spółdzielni,
- wsparciem pomostowym w okresie do 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności spółdzielni socjalnej, obejmującym finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie 1 500,00 PLN na jednego członka spółdzielni socjalnej, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

Bliższe informacje nt. projektu udziela Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
tel. (016) 675 16 64, (016) 676 09 89, e-mail:

Źródło: PARR S.A.

Opublikował:  | Data publikacji: 08-05-2013 09:02
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:40