11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ogłasza otwarte konkursy ofert związane z wypoczynkiem i realizacją zadań publicznych w obszarze oświaty.

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego w 2013 roku.
Adresaci konkursu:
1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiegow Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. Adresaci konkursu muszą prowadzić działalność statutową w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży potwierdzoną odpowiednim zapisem w statucie.
Termin realizacji zadania:
1. Oferty należy składać do dnia 15 maja 2013 r.
2. Zadania powinny być realizowane w okresie ferii letnich, tj. od dnia 29 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.
3. Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, lub przesłać na adres korespondencyjny: „Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, skr. poczt. 313”
4. Decyduje data wpływu oferty do Kuratorium Oświaty, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.

2. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach w 2013 roku.
Adresaci konkursu:
1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. Adresaci konkursu muszą prowadzić działalność statutową w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży potwierdzoną odpowiednim zapisem w statucie.
Termin realizacji zadania:
1. Oferty należy składać do dnia 15 maja 2013 r.
2. Zadania powinny być realizowane w okresie ferii letnich, tj. od dnia 29 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.
3. Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, lub przesłać na adres korespondencyjny: „Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, skr. poczt. 313”
4. Decyduje data wpływu oferty do Kuratorium Oświaty, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.

3. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze oświaty, edukacji i wychowania w 2013 roku skierowanych do dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego.
Adresaci konkursu:
1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. Oferowane do realizacji zadanie musi w całości mieścić się działalności statutowej organizacji.
Termin realizacji zadania:
1. Oferty należy składać do dnia 15 maja 2013 r.
2. Zadania powinny być realizowane w okresie od 20 maja od 15 grudnia 2013 r. 
3. Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, lub przesłać na adres korespondencyjny: „Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, skr. poczt. 313”
4. Decyduje data wpływu oferty do Kuratorium Oświaty, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.


Szczegółowe informacje pod linkiem:
http://www.ko.rzeszow.pl/artykul.php?id=9326&idg=5&idp=29327Źródło:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. 017 867-11-00, fax. 017 867-19-54
e-mail:kuratorium@ko.rzeszow.pl
www.ko.rzeszow.pl

 

Opublikował:  | Data publikacji: 17-04-2013 12:44
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-04-2013 13:24