10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przetarg na miejsca parkingowe przy ul. Rakoczego w Przemyślu.

 

Przemyśl, dnia 5 kwietnia 2013 r.

MK-IV.6845.608.1.2013.EM5

 

 

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu o powierzchni 0,0030 ha obejmującego część działki nr 1431 obrębie 207 m. Przemyśla, będącego w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl, położonego w Przemyślu przy ul. Rakoczego, z przeznaczeniem pod dwa miejsca parkingowe nr 1 i nr 2 o powierzchni po 0,0015 ha każde.

 

1.  Oznaczenie nieruchomości:

Część działki nr 1431 o powierzchni 0,0030 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objęta KW Nr PR1P/00043436/8.   

 

2. Opis nieruchomości :

Nieruchomość położona jest przy ulicy Rakoczego. Kształt działki prostokątny. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Rakoczego. Aktualnie grunt jest utwardzony, niemniej jednak płyty utwardzające grunt mogą zostać w każdym czasie usunięte przez ich właściciela.

 

3.Obciążenia i zobowiązania:

Nieruchomość obciążona hipoteką przymusową zwykłą z tytułu remontu budynku.

 

4. Przeznaczenie nieruchomości :

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla. Według operatu ewidencji gruntów i budynków Miasta Przemyśla w skład nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1431 w obrębie 207 wchodzi użytek gruntowy oznaczony symbolem B –  tereny budowlane. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na dwa miejsca parkingowe nr 1 i nr 2 .     

 

5. Warunki dzierżawy:

Dzierżawa do dnia 31 grudnia 2014 r.

Termin płatności czynszu oraz dodatkowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy, której projekt jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.  

 

6. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego za jedno miejsce parkingowe wynosi:

80,78 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt 78/100) plus należny podatek VAT.

 

7. Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny, podlegać będzie corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.  

 

8. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 08 maja 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19,

- o godzinie 13.00  - miejsce parkingowe nr 1,

- o godzinie 13.15  - miejsce parkingowe nr 2.

 

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 30 kwietnia 2013 r. Ustala się wadium do przetargu na dzierżawę gruntu (pod jedno miejsce parkingowe) oznaczonego jako część działki nr 1431 w obrębie 207 w kwocie 20,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia 00/100) plus należny podatek VAT.

Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu
ul. Wodna 11 lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Przetarg – ul. Rakoczego miejsce nr 1” lub „Przetarg – ul. Rakoczego miejsce nr 2”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w terminie i miejscu ustalonym w zawiadomieniu, wadium nie podlega zwrotowi. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy.   

 

10. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie
po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . 

 

11. Oferent, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy,  w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

12. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.

 

13. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się  w terminie,  o którym mowa w pkt 11 niniejszego ogłoszenia do zawarcia umowy dzierżawy. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

 

14. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

 

15. Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz  projekt umowy dzierżawy, można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w  Przemyślu – Rynek 20, pokój  nr 14, tel. (016) 675-21-33,
e-mail:  .

 

 

 

 

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 08-04-2013 15:30
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-05-2013 08:52