15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu położonego w Przemyślu przy ul. Narutowicza

MK-IV.6845.318.2.2012

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu o powierzchni 0,0177 ha obejmującego część działki nr 477/3 i nr 476/3 w obrębie 205 m. Przemyśla, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonego w Przemyślu przy ul. Narutowicza, z przeznaczeniem pod uprawę warzyw.

1. Oznaczenie nieruchomości:
Część działki nr 477/3 i nr 476/3 o powierzchni 0,0177 ha w obrębie 205 m. Przemyśla, obj. KW Nr PR1P/00057233/6.

2. Opis nieruchomości :
Grunt położony jest przy ulicy Narutowicza, w kompleksie działek warzywnych. Grunt nie jest ogrodzony, był uprawiany pod uprawy sadownicze i warzywne. Kształt działki prostokątny. Dostęp do drogi wewnętrznej – bocznej ul. Narutowicza.

3. Obciążenia i zobowiązania:
Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

4. Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla „Zasanie II”. Ustalone w obszarze planu przeznaczenie 11 KDD – Tereny Dróg Publicznych Dojazdowych. Według operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Przemyśla w skład działek nr 477/3 i nr 476/3 obr. 205 wchodzi użytek gruntowy oznaczony symbolem RIIIa – grunty orne. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy pod uprawę warzyw.

5. Warunki dzierżawy:

  • Dzierżawa do dnia 31 grudnia 2017 r.
  • Termin płatności czynszu oraz dodatkowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy, której projekt jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

6. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi:

  • 21,18 zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden 18/100), plus należny podatek VAT.

7. Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny, podlegać będzie corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

8. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 08 maja 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, o godzinie 1230.

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 30 kwietnia 2013 r. Ustala się wadium do przetargu na dzierżawę gruntu oznaczonego jako część działki nr 477/3 i nr 476/3 w obrębie 205 w kwocie 10,00 zł (słownie złotych: dziesięć 00/100) plus należny podatek VAT.
Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Przetarg – dzierżawa ul. Narutowicza”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków  na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w terminie i miejscu ustalonym w zawiadomieniu, wadium nie podlega zwrotowi. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy.

10. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . 

11. Oferent, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy, w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

12. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.

13. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się w terminie,  o którym mowa w pkt 11 niniejszego ogłoszenia do zawarcia umowy dzierżawy. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

15. Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz    projekt umowy dzierżawy, można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w  Przemyślu – Rynek 20, pokój  nr 14, tel. (016) 675-21-33, e-mail:  mieniekomunalne@um.przemysl.pl.

Zobacz działki na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

Opublikował:  | Data publikacji: 08-04-2013 10:10
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-05-2013 08:52