9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zakończenie projektu „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

W dniu 20 grudnia 2012 r. zakończyła się realizacja rzeczowa projektu „Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI – „Turystyka i kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Zakres prac na Zamku Kazimierzowskim obejmował:

1. Remont i rewaloryzację zabudowań zamkowych. Główny budynek zamku zachował swój układ funkcjonalno – przestrzenny z podziałem na strefy użytkowania: rearanżację istniejącej sali teatralnej polegającą na zmianie ukształtowania widowni strefy proscenium, z odtworzeniem balkonów bocznych i nowym wystrojem wnętrz zarówno sali teatru Fredreum jak i pomieszczeń foyer i kuluarów, modernizację zaplecza aktorskiego i technicznego, modernizację i rearanżację sali kominkowej w baszcie wschodniej, remont i modernizację zespołów sanitarnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Remont pomieszczeń technicznych, Sali archeologicznej oraz lapidarium.
2. Remont murów i baszt.
3. Modernizację infrastruktury technicznej, w tym instalacji klima-wentylacyjnej, elektrycznej, wodno–kanalizacyjnej, c.o., modernizację kotłowni.
4. Technologię widowiskową oraz wyposażenie Sali Teatralnej.
5. Renowację dziedzińca zamkowego.
6. Zagospodarowanie wzgórza zamkowego: remont alej na wzgórzu zamkowym wraz
z ciągiem schodów oraz modernizację oświetlenia, zabezpieczenie skarp wzgórza zamkowego przed osuwaniem, remont istniejącego punktu widokowego oraz utworzenie nowego punktu widokowego z widokiem na miasto, zagospodarowanie terenu wokół istniejącej altany na wzgórzu zamkowym, mała architektura (ławki, kosze na śmieci).

W ramach projektu wykonano również rewitalizację Parku Miejskiego, która zakończyła się 23 listopada 2011 r. Zakres prac obejmował:
1. Modernizację oświetlenia parkowego (całkowita wymiana istniejących opraw i źródeł światła, wymiana okablowania i słupów).
2. Modernizację alejek parkowych (wymiana obrzeży i nawierzchni wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego).
3. Rewitalizację ekosystemu stawowego (przebudowa istniejącego naturalnego koryta cieku wodnego wraz z systemem stawowym).
4. Budowę nowych i uzupełnienie elementów małej architektury (remont istniejących dwóch placów zabaw, ławki, kosze na śmieci).

 

Wartość całkowita: 22 251 738,00 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 10 154 655,66 zł
Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków: 1 884 789,13 zł
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 200 000,00 zł


Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 


Źródło: Wydział Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju

Opublikował:  | Data publikacji: 05-04-2013 10:14
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:41