13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

"Kawka" sposobem na zanieczyszczenia powietrza

Pod koniec lutego b.r. ruszył nabór wniosków do długo zapowiadanego programu pilotażowego KAWKA realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pn.: "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii".

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, głównym celem realizacji programu "KAWKA" jest "zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza. Cel programu będzie osiągany, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2."

Program ten będzie realizowany m.in. poprzez bezzwrotne dotacje udzielane ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej poszczególnym beneficjentom programu. Kwota dofinansowania wyniesie do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, w tym do 45 proc. kosztów przedsięwzięcia ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW.

Dotacje te będą mogły być przeznaczone m.in. "na przedsięwzięcia, mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności:"

  • likwidację lokalnych źródeł ciepła, tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ.
  • w przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej;
  • rozbudowę sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci;
  • zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym; termomodernizacja budynków wielorodzinnych, zgodnie z zakresem wynikającym z wykonanego audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym.

 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach I naboru wynosi 200 mln zł, natomiast na realizację całego programu zostanie przeznaczone w sumie 800 mln zł. Nabór skierowany jest do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W DNIACH: OD 26.02.2013 ROKU DO 21.08.2013 ROKU bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW lub przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „KAWKA”

 

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji programu "KAWKA", prosimy szukać na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Dodatkowe informacje o programie "KAWKA" możecie Państwo znaleźć m.in. na poniższych stronach:
http://nowa-energia.com.pl/2013/02/28/400-mln-zl-na-likwidacje-niskiej-emisji/
http://www.igcp.pl/?q=system/files/Art.%20Puls%20Biznesu%20z%201.03.2013.pdf
http://www.igcp.pl/?q=system/files/Art.%20Puls%20Biznesu%20z%2028.02.2013.pdf

 

źródło: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 03-04-2013 14:46
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:40