15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Trudne negocjacje w sprawie komunikacji autobusowej dla Gminy Przemyśl

W związku ze sprzecznymi informacjami dotyczącymi świadczenia usług transportu publicznego przez Miejski Zakład Komunikacji na terenie Gminy Przemyśl chciałbym przedstawić kilka istotnych informacji w tym zakresie. Kierując się czynnikami między innymi ekonomicznymi i corocznymi stratami Spółki, w roku 2011 zapoczątkowany został proces naprawy tej sytuacji, który przedstawiam na podstawie poniższego harmonogramu.

Przy tej okazji pragnę zwrócić również uwagę na istotny zapis ostatniego z podpisanych aneksów do Porozumienia międzygminnego dotyczącego świadczenia usług transportu publicznego na terenie Gminy Przemyśl do dnia 30 czerwca br. Zgodnie z jego zapisem może być ono przedłużone za zgodą obu stron w formie aneksu podpisanego najpóźniej na trzy miesiące przed końcem obowiązywania Porozumienia tj. do dnia 31 marca 2013 roku. Niestety do dnia dzisiejszego tj. 29 marca br. Wójt Gminy Przemyśl nie zaproponował żadnych rozmów w sprawie ewentualnego przedłużenia obowiązywania porozumienia na okres po 30 czerwca 2013r.


Oto harmonogram konkretnych, podjętych działań i rozmów z Wójtem Gminy Przemyśl na rzecz usprawnienia usług świadczenia transportu na jej terenie przez Miejski Zakład Komunikacji na przestrzeni ostatnich lat:

 

1. Spotkanie Zarządu MZK z Wójtem Gminy Przemyśl dnia 01.06.2011r. w sprawie:

• zmian w rozkładzie jazdy tj. zmniejszenia ilości wozokm na linii 1, 4, 11, 36,
• w zamian utworzenie nowej linii na trasie Malhowice-Bełwin,
• wydłużenie linii nr 12 do miejscowości Kuńkowce.

2. W ślad za spotkaniem skierowano do Wójta pismo nr NP/1644/2011 z dnia 06.06.2011r. w w/w sprawie.

3. Dnia 12.09.2011r. Zarząd MZK otrzymał pismo nr ED.7243.10.2011 z dnia 08.09.2011r.,  w którym Wójt Gminy Przemyśl:

• nie zgadza się na zmiany proponowane przez MZK,
• zgadza się na uruchomienie nowych linii na trasie Ostrów – Ujkowice, pod warunkiem, że Gmina nie będzie ponosić żadnych kosztów,
• ponadto Wójt w piśmie deklaruje, że do 15 września 2011r. przekaże stanowisko dotyczące likwidacji części kursów na istniejących liniach – stanowiska Wójta, tak Prezydent jak i MZK nie otrzymali.

4. Na przełomie roku 2011/2012 odbyło się kilka spotkań Zarządu MZK z Wójtem Gminy Przemyśl dotyczących zmian w rozkładzie jazdy. Na jednym z nich Zarząd MZK proponuje utworzyć nową linię na trasie Ostrów-Krówniki. Wójt Gminy zgadza się, pod warunkiem nie ponoszenia żadnych kosztów z tytułu utworzenia nowej linii. 

5. Dnia 30.05.2012r. Zarząd MZK, zgodnie z zawartym porozumieniem, kieruje do Wójta Gminy Przemyśl pismo nr ZS/1606/2012 z 30.05.2012r., z informacją o określeniu wielkości rekompensaty na 2013 rok z tytułu realizacji usług komunikacji miejskiej na terenie Gminy. Wysokość rekompensaty na rok 2013 powinna wynosić, zgodnie z zasadami określonymi w porozumieniu 738.084 zł.

6. W maju 2012 roku Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla odbył spotkanie z Wójtem Gminy Przemyśl, celem omówienia warunków powstania nowej trasy Krówniki – Ostrów,  w czasie którego została tez poruszona kwestia zmniejszenia ilości istniejących wozokm na istniejących trasach.
Na spotkaniu poruszana jest również kwestia niepokrywania wszystkich kosztów wygenerowanych na terenie Gminy Przemyśl z tytułu świadczenia przez MZK Sp. z o.o. w Przemyślu usług publicznego transportu zbiorowego osób. W momencie gdy Gmina Przemyśl nie pokrywa wszystkich kosztów zrealizowanej usługi, osiągnięty w Spółce wynik finansowy, czyli strata, pokrywany jest z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl, poprzez zwiększoną dopłatę.

7. W związku z brakiem odpowiedzi na poruszane problemy, jak również w związku z informacją, że Gmina Przemyśl nie jest w stanie zwiększyć dopłaty do poziomu wynikającego z zawartego porozumienia, dnia 27 czerwca Prezydent Miasta Przemyśla wypowiedział Porozumienie międzygminne ze skutkiem na dzień 31.12.2012r. /pismo nr KMD.II.7243.69.2012r. z 27.06.2012r./.

8. Dnia 02.07.2012r. Wójt Gminy Przemyśl na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemyśl, informuje mieszkańców, że przystępuje niezwłocznie do przygotowania przetargu w trybie ustawy o zamówieniach publicznych na wykonywanie usług komunikacji miejskiej.

9. Dnia 21.08.2012 Związki Zawodowe działające przy MZK po spotkaniu z Wójtem Gminy Przemyśl, skierowały pismo do Prezydenta Miasta Przemyśla, z prośbą o dialog obu stron.

10. Pismem z dnia 22.08.2012r Prezydent informuje Związki Zawodowe, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał żadnej propozycji spotkania od bezpośredniego zainteresowanego czyli Wójta Gminy Przemyśl. W treści dalszej pisma można wyczytać, że Prezydent jest gotowy do rozmów, o ile istnieje szansa na merytoryczne rozwiązanie problemu finansowania świadczonych usług przez MZK.

11. Dnia 28.08.2012r. Wójt Gminy składa Prezydentowi Miasta Przemyśla propozycję zmniejszenia ilości wykonywanych wozokm.

12. Pismem z dnia 30.08.2012r. Prezydent Miasta Przemyśla odpisuje, że nie może zaakceptować złożonej propozycji, co nie przerywa trwających rozmów.

13. Pismem z dnia 24.09.2012r. Prezydent Miasta Przemyśla informuje Wójta Gminy Przemyśl, że o dalszych rozmowach w sprawie kontynuacji świadczenia usług komunikacji miejskiej zadecyduje ostatecznie do 05.10.2012r.

14. Pismo Prezydenta z dnia 03.10.2012r. skierowane do Wójta, informuje jednoznacznie, że strona miasta nie zgadza się na proponowane przez niego zmiany. Brak zgody wynika z konieczności wprowadzenia dodatkowych tzw. kursów rozerwanych  (czyli realizowanych nie przez cały dzień a jedynie w godzinach szczytu) na poszczególnych liniach, co spowoduje powstanie tzw. „dziur” w rozkładzie jazdy, w wyniku czego koszty utrzymania gotowości taboru, stanu zatrudnienia pozostaną na tym samym poziomie przy jednocześnie zmniejszonych przychodach za wykonane wozokm.

15. W konsekwencji kolejnych rozmów Prezydent pismem z dnia 17.10.2012r.,  przedstawił Wójtowi dwa rozwiązania, celem świadczenia w dalszym ciągu usług komunikacji miejskiej:

Wariant I zawarcie nowego porozumienia dotyczącego świadczenia usług transportu publicznego z uwzględnieniem następujących założeń:

a) ograniczenie liczby wozokilometrów zgodnie ze złożoną przez Gminę propozycją oraz dodatkowo likwidacją linii nr 4 i jednocześnie
b) utrzymanie dopłaty Gminy Przemyśl na niezmienionym poziomie czyli ok. 521 tys. zł.

lub

Wariant II zawarcie nowego porozumienia dotyczącego świadczenia przedmiotowych usług na okres 01 stycznia do 30 czerwca 2013r. w zakresie zaproponowanym przez Gminę /czyli zmniejszenie liczby wozokm o około 17%    w rozliczeniu rocznym/ i poziomie dopłaty za ten okres roku 2013  w wysokości 300 tys. zł, z możliwością jego przedłużenia.

16. Wójt Gminy Przemyśl pismem nr ED.7243.9.2012 z dnia 23.10.2012r. wyraził wolę podpisania porozumienia na podstawie wariantu II przedstawionego wyżej.

17. Dnia 07.11.2012r. Pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Gminą Przemyśl został zawarty aneks do Porozumienia międzygminnego z dnia 7.12.2009r. W wyniku zawarcia aneksu  Porozumienie zawarto na okres 01.01.2013r. do 30.06.2013r.

 

Wierzę, iż przedstawione wyjaśnienia, w związku z podnoszonymi głosami niezadowolenia mieszkańców Gminy Przemyśl i nierzetelne przekazy medialne które negatywnie wpływają na wizerunek spółki miejskiej pozwolą Państwu na rzeczywistą ocenę sytuacji.

 

Prezydent Miasta 

Robert Choma

Opublikował:  | Data publikacji: 29-03-2013 11:18
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:43