15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XLIV sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XLIV sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 21 marca 2013 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 lutego 2013 r. 

3. Wystąpienia przedstawicieli zarządów osiedli.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „BATOREGO II” – proj. nr 53/2013.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. – proj. nr 56/2012.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla – proj. nr 58/2013.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. – proj. nr 55/2013, 57/2013, 64/2013.

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2013 r. – proj. nr 54/2013.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla na ustanowienie służebności gruntowej – proj. nr 59/2013.

b) zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr: 61/2013, 62/2013,

c) uchylenia Uchwały Nr 221/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zbycia nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 63/2013.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania do składu Rady Społecznej Szpitala Miejskiego w Przemyślu – proj. nr 48/2013.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 65/2013.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Przemyślu w 2013 r. – proj. nr 66/2013.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego przystąpienia wspólnie z innymi gminami do realizacji zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami – proj. nr 60/2013.

14. Wystąpienia radnych.

15. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

16. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Bartmiński

 

Opublikował:  | Data publikacji: 18-03-2013 10:38
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:42