9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zmiany w wywozie odpadów komunalnych od dnia 1 lipca 2013 r. - dobre rady na odpady! Deklaracje składamy do 30 kwietnia.

1.Do dnia 30 kwietnia właściciel nieruchomości winien złożyć wypełnioną DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

2.Druk DEKLARACJI wraz z załącznikiem można pobrać na stronie internetowej pod adresem www.przemysl.pl/nasze_miasto/1163.

3.Druk DEKLARACJI dostępny jest w następujących punktach:
- w specjalnie utworzonym punkcie przyjmowania deklaracji w drugim holu (w głębi budynku) Urzędu Miejskiego, Rynek 1
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska , ul. Ratuszowa 10A  (II piętro),
- w siedzibie firm wywożących odpady komunalne (PGK sp.z o.o., Trans-Formers sp. z o.o.) oraz siedzibach spółdzielni mieszkaniowych,

4.Wypełniając DEKLARACJĘ należy pamiętać o:

  •  podaniu prawidłowego numeru Pesel (Nip – dla firm ),
  • zadeklarowaniu, czy odpady będą:

a. segregowane (stawka 11,0 zł/miesięcznie/osobę)
b. niesegregowane (stawka 15,0 zł/miesięcznie/osobę)

  • podaniu ilości osób rzeczywiście zamieszkujących nieruchomość (nie dotyczy osób przebywających lub zameldowanych)

 

    WAŻNE!!! 
Zmiana dotychczasowej interpretacji prawnej!
Najemcy i właściciele mieszkań spółdzielczych – osoby którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo lub własnościowe prawo  do lokalu - składają  deklarację  samodzielnie !!!

  
Deklarację w imieniu wspólnot i pozostałych budynków wielomieszkaniowych składa administrator obiektu,

  • podaniu numeru telefonu i adresu mailowego. Ułatwi to kontakt stron i przyśpieszy  załatwianie sprawy.

5.Wypełnioną DEKLARACJĘ można:

- złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, Rynek 1 lub przesłać drogą pocztową,

- złożyć w specjalnie utworzonym punkcie przyjmowania deklaracji w drugim holu (w głębi budynku) Urzędu Miejskiego, Rynek 1,

- złożyć na stoisku w Galerii „Sanowa”, które będzie czynne w każdą niedzielę do końca kwietnia 2013, w godzinach 14.00 – 18.00.  Tutaj również pracownicy Urzędu odpowiedzą na Państwa pytania i wątpliwości.

6.Zmiana ilości osób zamieszkujących winna być zgłoszona w formie pisemnej (korekta DEKLARACJI) w terminie 14 dni od daty powstania zmiany.

7.Właściciel posesji wyposaża ją w pojemnik o pojemności właściwej dla liczby osób zamieszkujących ją osób (Regulamin Czystości i Porządku w Gminie), 

8.WAŻNE! Wytworzone odpady komunalne zostaną zabrane z posesji w każdej ilości pod warunkiem umieszczenia ich obok pojemnika w workach foliowych o pojemności 120 litrów; worki muszą być o grubości umożliwiającej ich załadunek na śmieciarkę.

9.WAŻNE! Do dnia 30 czerwca 2013 roku należy pisemnie rozwiązać umowę z dotychczasowym odbiorcą odpadów.

10.Opłata za wywóz odpadów od dnia 1 lipca 2013 roku następować będzie w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego w okresach kwartalnych.

WAŻNE! OPŁATA JEST OBOWIĄZKOWA - bez odrębnego  wezwania!

11.Odpady segregowane, wielkogabarytowe i inne będą odbierane według harmonogramu ustalonego z firmą wywozową i podane do publicznej wiadomości.

12.Segregując odpady właściciel posesji uzyskuje zniżkę w przypadku, gdy z odpadów dotychczas zgromadzonych wysegreguje minimum 20% ich objętości.
WAŻNE! - Butelki i opakowania po napojach muszą być zgniecione.

13.Wytwórca odpadów segregowanych może je bezpłatnie zdeponować na Składowisku Odpadów przy ulicy Piastowskiej, wówczas otrzyma dokument zdeponowania odpadów segregowanych, który upoważnia do naliczenia  niższej stawki za wywóz odpadów tj. 11,0 zł/osobę/miesiąc.

14.Pytania i wątpliwości należy kierować poprzez formularz zamieszczony na naszej stronie internetowej w zakładce "Czyste Miasto": www.przemysl.pl/nasze_miasto/1163 lub telefonicznie do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel.: 16 675 21 57, 16 675 20 65, 16 675 20 39.
 

Opublikował:  | Data publikacji: 11-03-2013 14:46
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-07-2013 12:37