Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej.

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej.
 

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone:


1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Oferty należy składać w URZĘDZIE MIEJSKIM W PRZEMYŚLU, RYNEK 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25. 03. 2013 r. do godz. 15.30 –  nie decyduje data stempla pocztowego. Oferta, która  wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

 

Uwaga: przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 531/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl na realizację zadań własnych gminy i powiatu i jego Załącznikami Nr 1 i Nr 3.
 

W załączeniu Zarządzenie nr 69 / 2013 Prezydenta Miasta Przemyśla  z dnia 4 marca 2013 roku. w sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu  ofert na realizację zadania  publicznego w zakresie integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej.

 

PDFZarządzenie nr 69/2013 z dnia 4 marca 2013 (2,05MB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 04-03-2013 13:16 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 19-06-2013 15:48

Na skróty