Tworzenie zespołów to nie „cicha” likwidacja

W związku z nieprawdziwymi informacjami, które rozpowszechniane są wśród mieszkańców miasta Przemyśla nt. skutków utworzenia zespołów szkół, przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Łączenie jednostek oświatowych w zespoły to nie likwidacja, a wręcz przeciwnie – alternatywa dla likwidacji. Połączenie następuje wyłącznie na poziomie zarządzania i obsługi administracyjnej. Jednostki pozostaną w dotychczasowych siedzibach, zachowają swoje nazwy, kadrę pedagogiczną oraz odrębność organów statutowych. Połączenie nie spowoduje żadnych negatywnych skutków dla uczniów. Nie zmienią się warunki ich kształcenia - pozostaną w swoich dotychczasowych szkołach, oddziałach klasowych, z tą samą kadrą pedagogiczną. Przyjęliśmy więc rozwiązanie odmienne od wielu samorządów w Polsce, które m.in. ze względów ekonomicznych proponują likwidację placówek oświatowych: według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej do dzisiaj w całym kraju podjęto uchwały intencyjne o zamiarze likwidacji 132 szkół.

W moim przekonaniu, proponowane zmiany przyniosą korzyści dla uczniów i nauczycieli, w tym: pełniejszą diagnozę potrzeb dzieci (kontynuacja opieki nad dzieckiem na poszczególnych etapach edukacyjnych), zwiększenie zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej (przedszkola zatrudniają logopedów, a szkoły - pedagogów i psychologów) oraz  większe możliwości pracy  nauczycieli w pełnym wymiarze (nauczyciel zatrudniony w zespole może realizować zajęcia we wszystkich jednostkach wchodzących w jego skład).

Zmiany przyniosą również korzyści w postaci sprawniejszej organizacji i zarządzania jednostkami oświatowymi oraz racjonalizacji wydatków (np. możliwość negocjacji cen z uwagi na wspólne zakupy materiałów, produktów żywnościowych, programów, licencji itp.).

Obecnie koncepcja utworzenia zespołów poddawana jest konsultacjom społecznym. Przedstawiono ją do zaopiniowania radom pedagogicznym przedszkoli, szkół i placówek, związkom zawodowym oraz Podkarpackiemu Kuratorowi  Oświaty. Zarówno ja, jak i pracownicy Wydziału Edukacji, jesteśmy do Państwa dyspozycji i chętnie udzielimy wszelkich szczegółowych wyjaśnień.

 

Z poważaniem


Prezydent Miasta

Robert Choma

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 01-03-2013 15:08 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 16-04-2014 15:17

Na skróty