16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Na złożenie pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostało tylko 30 dni!

Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, składają pierwsze deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przypominamy, że termin złożenia pierwszej deklaracji upływa 30 kwietnia 2013r. oraz, że należy do niej dołączyć kopię dotychczasowej umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady.

Deklaracje przyjmowane są w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (parter na prawo od wejścia). Aby ułatwić składanie deklaracji i maksymalnie skrócić czas niezbędny do ich złożenia,  wyodrębniono  osobne  stanowisko przy którym można również otrzymać informacje lub instrukcje dotyczące prawidłowego wypełnienia dokumentu.

Deklaracje mogą być składane osobiście lub drogą pocztową.

Do dnia 1 marca 2013 wpłynęło 420 deklaracji.

Najczęściej zadawane pytania związane z wypełnianiem deklaracji:

- Kto powinien zapewnić pojemniki nas odpady?

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym należy do właściciela nieruchomości;

Jeśli korzystacie Państwo z pojemników będących własnością przedsiębiorcy obecnie odbierającego odpady, proszę zapytać F-mę o możliwość ich zakupu lub wynajmu.

Jakie stawki ustaliła Rada Miejska za odbiór odpadów?

Wysokość stawek określona została w uchwale Nr 2/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu   z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 31 stycznia 2013r poz.541 <

Czy osoby fizyczne powinny wpisywać do deklaracji NIP?

 Nie, osoby fizyczne zobowiązane są jedynie do podania swojego numeru PESEL;

Czy  przy obliczaniu opłaty należy uwzględniać osoby zameldowane czy zamieszkujące?

 Przy obliczaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uwzględniać jedynie osoby zamieszkujące). Należy jednakże umieć wskazać przyczynę różnicy pomiędzy liczbą osób zameldowanych a faktycznie  zamieszkujących;

Za jaki okres powinna być naliczona opłata za gospodarowanie odpadami?

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

 w przypadku nieruchomości zamieszkałych za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;

Ponieważ opłata jest miesięczna, winna być obliczona w składanej deklaracji za jeden  miesiąc.

Wypełniając deklarację należy przyjmować do obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  stawki, które obowiązywać będą od 1 lipca 2013r.

Jaką liczbę pojemników, w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, należy zadeklarować miesięcznie,  jeśli dotychczas stosowano częstotliwość wywozu np. 1 pojemnik tygodniowo?

Ponieważ nie każdy miesiąc ma tą samą liczbę tygodni należy dokonać w tym przypadku  następującego  przeliczenia:

 (1 pojemnik tygodniowo x 52 tygodnie w roku : 12 miesięcy = 4,33 pojemnika miesięcznie)

 

Opublikował:  | Data publikacji: 01-03-2013 14:14
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-07-2013 12:37