12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Wandy

MK-III.6840.32.5.2012.GC3                                  Przemyśl, dnia 12 lutego 2013 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Wandy, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Numer działki

1885/4

1887/2

1888/3

1889

1891/1

Obręb

207 m. Przemyśla

Powierzchnia działki

0,0125 ha

0,0116 ha

0,0114 ha

0,0054 ha

0,0234 ha

Użytek gruntowy

„PsVI” – pastwiska trwałe

„Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane

„dr” - drogi

„Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane

„Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane

Księga Wieczysta Nr

PR1P/00050792/3

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Wandy.

4. Opis nieruchomości: Działki niezabudowane o nieregularnych kształtach, tworzące razem kompleks o powierzchni 0,0643 ha w kształcie zbliżonym do trapezu, zlokalizowany sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Wandy. Teren z niedużym spadkiem w kierunku północno-wschodnim i niewielka skarpą wzdłuż południowej granicy.  Przez działki przebiega sieć wodociągowa oraz zlokalizowany jest słup sieci telekomunikacyjnej, ponadto w zasięgu nieruchomości znajdują się sieć elektroenergetyczna, kanalizacyjna i gazowa.

5. Przedmiotowe działki zlokalizowane są poza obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla. Decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla znak: BGP.V/6.73310-171/10  z dnia 15.12.2010 r. ustalone zostały warunki zabudowy na zamierzenie budowlane pn.: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym lub wolnostojącym wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zjazdem drogowym z drogi publicznej (dz. nr 1888 obręb 207 – ul. Wandy), na działce budowlanej wydzielonej z działek nr 1887, 1888, 1889, 1891 i 1885/2  obr. 207 (...)”.
Nieruchomość usytuowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej „B” i „C” a także w obrębie układu urbanistycznego miasta Przemyśla wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-705/709 i w związku z tym podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568,  z późn. zm.).

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 75 000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt pięć tysięcy, 00/100) brutto (w tym podatek 23% VAT).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r.. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

7. Obciążenie nieruchomości: W dziale III KW Nr PR1P/00050792/3 uwidoczniona jest służebność gruntowa przechodu i przejazdu oraz prowadzenie i utrzymanie urządzeń uzbrojenia podziemnego po drodze istniejącej w każdym czasie na dz. 410 obr. 212 na rzecz każdoczesnych właścicieli dz. nr 417 obr. 212 zgodnie z oznaczeniem na mapie ewidencji gruntów i budynków – pasem gruntu oznaczonym literami A,B,C,D,E,F.G,H,A. Nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu istniejącym szlakiem komunikacyjnym, przebiegającym zachodnią częścią działki nr 1500/2 w obrębie 207 m. Przemyśla oraz przez działki nr 1887/3, nr 1885/3 w obrębie 207 m. Przemyśla na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1500/1, 1885/1 i nr 1910 w obrębie 207 m. Przemyśla, oznaczonym na kopii mapy ewidencji gruntów i budynków literami ABCDEFGHIJKLMNOPR  (obciążenie nie dotyczy przedmiotowej nieruchomości).

8. Zobowiązania – Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na działkach nr 1887/2 i nr 1885/4 w obrębie 207 na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jego następców prawnych polegającej na:
a) prawie wejścia i wjazdu na działkę nr 1887/2 i nr 1885/4  w obrębie 207, przez odpowiednie służby wodno – kanalizacyjne w celu wykonywania czynności niezbędnych do konserwacji, naprawy lub modernizacji istniejącej sieci wodociągowej, rozbudowy sieci wodociągowej oraz wykonywania nowych podłączeń, w tym rozkopywania, zakopywania i wyrównywania terenu działki,
b) pozostawienia pasa terenu wolnego od zabudowy i zadrzewienia o szerokości min. 1,50 m licząc w obie strony od skrajni przewodu wodociągowego.

9. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 27 marca 2013 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.), oraz Zarządzeniem Nr 76/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem Nr 127/2011 z dnia 12 maja 2011 r.

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie działek opisanych w pkt 2 niniejszego ogłoszenia w kwocie 7 000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, lub na konto Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony ul. Wandy”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 21 marca 2013 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

11. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001, ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu. Miejsc i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym  w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

16. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.

Zobacz działki ne internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

JPGLokalizacja działek przy ul. Wandy

Opublikował:  | Data publikacji: 19-02-2013 15:45
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 28-03-2013 08:50