Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Rosłońskiego

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Rosłońskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.


1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

 • Działka nr: 22/2
  Powierzchnia działki: 0,0224 ha
  Obręb: 206
  Księga Wieczysta Nr: PR1P/00087332/9

 • Działka nr: 23/2
  Powierzchnia działki: 0,0603 ha
  Obręb: 206
  Księga Wieczysta Nr: PR1P/00090525/3

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Rosłońskiego.

4. Opis nieruchomości:
Działki są niezabudowane i łącznie tworzą kompleks o powierzchni 0,0827 ha i nieregularnym kształcie. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Rosłońskiego. Teren działki nr 23/2 jest częściowo utwardzony, obie działki porośnięte są wysoką trawą i krzakami. Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

5. Przedmiotowa działka zlokalizowana jest poza obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla.
Decyzją Prezydenta Miasta Przemyśla znak: BGP.6730.203.2011 z dnia 2 stycznia 2012 r. określone zostały warunki zabudowy dla zamierzenia budowlanego pn.:
„1. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym lub wolnostojącym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 23/2 i 22 obr. 206 przy ul. Rosłońskiego w Przemyślu,
2. Budowa zjazdu drogowego z drogi publicznej - ul. Rosłońskiego (dz. nr 14, 19 obr. 206).”

 • Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład ww. działki wchodzą użytki gruntowe o symbolu „Ba” – tereny przemysłowe.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 60 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (w tym podatek 23% VAT).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

7. Obciążenie nieruchomości: w dziale III KW Nr PR1P/00087332/9 znajduje się wpis: Służebność przechodu i przejazdu przez nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 22 obr. 206 m. Przemyśla pasem gruntu o szerokości 4 metrów, oznaczonym na mapie ewidencji gruntów i budynków literami ABCDEF - na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka nr 24/1 w obr. 206 m. Przemyśla, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 3 479,67 zł brutto.

8. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały dwa przetargi ustne nieograniczone: pierwszy w dniu 24 października 2012 r. i drugi w dniu 19 grudnia 2013 r.

9. Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 27 lutego 2013 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 76/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem Nr 127/2011 z dnia 12 maja 2011 r.

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu drugiego na nabycie działek nr 22/2 i nr 23/2 obr. 206 w kwocie 6 000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11 lub na konto Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Trzeci przetarg ustny nieograniczony ul. Rosłońskiego, działki nr 22/2 i nr 23/2 obr. 206”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 21 lutego 2013 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

11. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

12.  Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

13.  Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Gminy Miejskiej Przemyśl – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001, ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce   i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

14.  Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez   usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

15. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych   powodów.

17. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.

Zobacz działki na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

JPGLokalizacja działek przeznaczonych do sprzedaży (430,17KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 23-01-2013 11:24 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 06-03-2013 10:04

Na skróty