17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nowy system gospodarowania odpadami - ważne informacje

Od 1 lipca 2013 roku wprowadzony zostanie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.
Prawne podstawy funkcjonowania systemu, zawarte zostały w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2012r., poz.391) oraz wymienionych niżej aktach prawa miejscowego, uchwalonych przez Radę Miejską  w Przemyślu.

1. Uchwała Nr 169/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami – Rada Miejska w Przemyślu postanowiła, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości zamieszkiwanych, naliczana będzie od osoby (treść uchwały tutaj>>>)

2. Uchwała Nr 170/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – Rada Miejska   w Przemyślu postanowiła, że nowym systemem objęte zostaną również nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (treść uchwały tutaj>>>)

3. Uchwała Nr 221/2012 z dnia 27 września 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Rada Miejska w Przemyślu postanowiła, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone będą raz na kwartał. Dopuszczono możliwość miesięcznego regulowania opłat, umożliwiono także dokonywanie wpłat  bezgotówkowych jak i w kasie urzędu (treść uchwały tutaj>>>)

4. Uchwała Nr 222/2012 z dnia 27 września 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl –  Rada Miejska w Przemyślu ustaliła wzór deklaracji (tutaj>>>) jaką właściciele nieruchomości obowiązani są wypełniać i składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu. Deklaracja określać będzie wysokość należnej opłaty. Zadecydowano, że pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do 31 marca 2013r. Deklaracje dostępne będą zarówno w formie elektronicznej na stronie internetowej  jak też w formie tradycyjnej, papierowej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu (treść uchwały tutaj>>>)

5. Uchwała Nr 271/2012 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl – Rada Miejska  w Przemyślu ustaliła podstawowe zasady utrzymania czystości  i porządku na terenie miasta (treść uchwały tutaj>>>)


6. Uchwała Nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Rada Miejska w Przemyślu ustaliła stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Ustalono, że opłata pobierana od osoby wynosić będzie: 15,00 zł/miesięcznie za odpady zmieszane oraz 11,00 zł/miesięcznie za odpady zbierane w sposób selektywny. Ustalono również stawki opłaty za pojemnik  określonej objętości (treść uchwały tutaj>>>)

7. Uchwała Nr 3/2013 z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Rada Miejska w Przemyślu dokonała uszczegółowienia zasad i zakresu świadczenia usług (treść uchwały tutaj>>>)

CO MNIE CZEKA W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM NOWEGO SYSTEMU?

- Jako mieszkańca?

Mieszkańcy nieruchomości zajmujący lokale mieszkalne na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, wnosić będą jak dotychczas na konto właściciela, zarządcy lub administratora nieruchomości, opłaty wynikające z umowy uprawniającej do korzystania z lokalu, w tym należne opłaty za gospodarowanie odpadami.

Zajmujący lokale mieszkalne, zobowiązani są do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych (segregacji odpadów), zgodnie z przyjętymi zasadami, w  pojemnikach dostarczonych im w tym celu przez właściciela nieruchomości. Osiągnięcie 20% poziomu segregacji, liczonej jako objętość odpadów zebranych selektywnie do ogólnej objętości wszystkich wytworzonych i odebranych  w danym okresie z nieruchomości odpadów, uprawnia do zastosowania obniżonej stawki opłaty.

- Jako właściciela nieruchomości?

Właściciel nieruchomości (współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,  a także inne podmioty władające nieruchomością) zobowiązany jest w szczególności do:

1. Wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę pojemników do zbierania odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) o właściwej pojemności (uzależnionej od liczby zamieszkujących osób oraz ilości wytwarzanych odpadów) zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest także do utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

2. Ponoszenia na rzecz gminy, począwszy od 1 lipca 2013r., opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwartalnie, w terminach, ustalonych uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu odpowiednio:  za I kwartał do 15 marca, za II kwartał do 15 czerwca, za III kwartał do 15 września, za IV kwartał  do 15 grudnia. Należność ta winna być regulowana bez wezwania.

3. Złożenia do Prezydenta Miasta Przemyśla wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

WAŻNE! Pierwszą deklarację, wraz z kopią  umowy, zawartej z przedsiębiorcą dotychczas odbierającym odpady komunalne należy złożyć do 31 marca 2013r.

Jeśli nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielolokalowym, w którym jesteś właścicielem wyodrębnionego lokalu, nie musisz składać deklaracji, ponieważ w takim przypadku obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), a właścicieli lokali, tylko wtedy gdy zarząd nie został wybrany.


Każda zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych zobowiązuje właściciela nieruchomości do złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości należy uiścić za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana;


4. Selektywnego zbierania i gromadzenia odpadów komunalnych obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.
Osiągnięcie 20% poziomu segregacji, liczonej jako objętość odpadów zebranych selektywnie, przy czym butelki PET i puszki powinny być zgniatane, do ogólnej objętości wszystkich wytworzonych i odebranych  z nieruchomości w danym okresie odpadów, uprawnia do zastosowania obniżonej stawki opłaty;


CO JESZCZE WARTO WIEDZIEĆ I O CZYM PAMIĘTAĆ?


Wszyscy mieszkańcy i właściciele nieruchomości zobowiązani są, do zgodnego z zasadami ustalonymi w uchwalonym Regulaminie utrzymania czystości na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl, gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym powstającymi, w gospodarstwach domowych przeterminowanymi lekami i chemikaliami, zużytymi bateriami i akumulatorami, zużytym sprzętem elektrycznym    i elektronicznym, meblami i innymi odpadami wielkogabarytowymi, odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi oraz zużytymi oponami itp.

W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku  w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmie je jako zmieszane odpady komunalne i powiadomi o tym gminę.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,  Prezydent Miasta Przemyśla określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Prezydent Miasta Przemyśla określi, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują  Prezydentowi Miasta Przemyśla.

Opublikował:  | Data publikacji: 21-01-2013 08:45
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 22-07-2013 12:37