15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konferencja prasowa w sprawie gospodarki odpadami

14 stycznia br. odbyła się konferencja prasowa Prezydenta Maista poświęcona gospodarce odpadami w naszym mieście - w kontekście znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W spotkaniu uczestniczył także Zastępca Prezydenta Miasta Wojciech Błachowicz, a także przedstawiciele Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zajmujący się wdrażaniem ustawy na terenie Przemyśla. 

Spotkanie z dziennikarzami miało na celu przedstawienie działań samorządu związanych z wprowadzniem w życie od 1 lipca 2013 roku zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czyli nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Przedstawiona została także informacja o obowiązkach wynikających z tych przepisów dla mieszkańców. Na ostatniej (10 stycznia), nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu przyjęta została ostatnia z pakietu uchwał będących podstawą do stworzenia systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl. Dotyczyła ona ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyniosą one 15 zł od mieszkańca za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny i 11 zł za zbierane i odbierane w sposób selektywny. Kolejna istotna informacja przekazana na konferencji dotyczyła terminu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - powinna ona zostać złożona przez zarządców nieruchomości do 31 marca br. Wzór deklaracji jest dostępny na naszej stronie internetowej tutaj.

 

Informacja dla Mieszkańców dotycząca funkcjonowania Systemu Gospodarki Odpadami  na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl

od dnia 1 lipca 2013 roku 

 

Stan do dnia 30 czerwca 2013

Stan od 1 lipca 2013

1.Właścicielem odpadów jest ich wytwórca a po ich  odebraniu – firma wywożąca odpady

1.Właścicielem odpadów jest Gmina

2.Częstotliwość wywozu odpadów jest ustalana indywidualnie przy podpisywaniu umowy z firmą wywożącą odpady ; ilość odpadów jest limitowana

2.Ilość i harmonogram wywozu odpadów ustala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy ; ilość odpadów jest nielimitowana

3.Stawka za wywóz odpadów nie uwzględnia ich segregacji

3.Stawka za odbiór odpadów jest niższa dla osób segregujących odpady

4.Umowa zawarta na wywóz odpadów powinna być ozwiązana przez jedną ze stron do dnia 30 czerwca     2013 roku

4.Do dnia 31 marca 2013 roku właściciel  nieruchomości składa DEKLARACJĘ o ilości osób  zamieszkujących na posesji i deklaruje, czy będzie  odpady segregował

5.Aktualizacja ilości osób zameldowanych odbywa się w okresach kwartalnych

5.Aktualizacji ilości osób zamieszkujących na posesji można dokonywać nie później niż 14 dni od daty powstania zmiany   (złożenie nowej deklaracji ) 

6.Po przekroczeniu deklarowanej ilości odpadów należy zapłacić za dodatkowy wywóz

6.Odpady są zabierane z posesji w każdej ilości;  Ich nadmiar musi być zgromadzony w workach o pojemności  120 litrów i odpowiedniej grubości (możliwość  załadunku do śmieciarki)

7.Rozliczenie za usługę następuje  pomiędzy właścicielem posesji a firmą wywożącą odpady

7.Zapłata za wywóz odpadów  (rozliczenie końcowe)  następuje  na konto Gminy ; opłata jest obowiązkowa

8.Wywóz odpadów wielkogabarytowych realizowany jest na odrębne zlecenie

8.Odpady wielkogabarytowe wywożone są bezpłatnie według harmonogramu

9.Wywóz odpadów niebezpiecznych jest realizowany za odrębną opłatą

9.Odbiór odpadów niebezpiecznych - po ich wcześniejszym dostarczeniu  przez wytwórcę odpadów do określonych w Regulaminie  punktów odbioru – bezpłatnie

 

JPGNULL (548,44KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 18-01-2013 15:00
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-03-2014 12:43