9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Św. Józefa.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w Przemyślu przy ul. Św. Józefa, o uregulowanym stanie prawnym.

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne oraz inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).


2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
• Numer ewidencyjny działki:   1670/2
• Obręb: 205
• Powierzchnia działki: 0,0404 ha
• Księga Wieczysta Nr: PR1P/00053177/7


3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Św. Józefa (boczna ul. Grunwaldzkiej).


4. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest przy ulicy Św. Józefa, posiada nieregularny kształt i równą powierzchnię. Dostęp do drogi publicznej odbywa się przez działkę nr 1669 w obrębie 205 objętą księgą wieczystą PR1P/00026877/6, pozostającą w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, na podstawie służebności drogi koniecznej. Nieruchomość zabudowana jest dwoma parterowymi, murowanymi budynkami stajni i wozowni, o powierzchniach użytkowych 69,90 m2 i 45,83 m2, które to budynki wpisane zostały do rejestru zabytków pod nr A 49/87 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25.02.1986 r., jako zaplecze gospodarcze willi „Margareta” położonej przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Przemyślu. Dodatkowo do budynku nr 1 przylega od strony zachodniej drewniany garaż. Budynki znajdują się w bardzo złym stanie technicznym i wymagają natychmiastowego, kapitalnego remontu, który nie może spowodować zmian w istniejącej bryle i podziale architektonicznym.


5. Przedmiotowy teren nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nr 1670/2 w obr. 205 wydana została decyzja Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 23.04.2012 r. znak BGP.6730.20.2012 w której ustalone zostały warunki zabudowy dla zamierzenia pn. „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynków starej wozowni i garażu usytuowanych przy ul. Św. Józefa w Przemyślu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (...)”.

  • Wg operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład działki wchodzi w całości użytek gruntowy o symbolu „B” – tereny mieszkaniowe.

6. Zobowiązania: z uwagi na objęcie nieruchomości decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o której mowa w pkt. 4, na nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Wszystkie prace budowlane należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z/s w Przemyślu, a warunki konserwatorskie zawarte zostały w decyzji Prezydenta Miasta Przemyśla o warunkach zabudowy, o której mowa w pkt. 5.


7. Cena wywoławcza nieruchomości: 160 000,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków, budowli lub ich części.
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, ze zm.) i uchwałą nr 110/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla (zmienioną uchwałą nr 176/2011 z dnia 4.07.2011 r. oraz uchwałą nr 36/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.), od wynegocjowanej ceny za nieruchomość, zostanie udzielona bonifikata w wysokości 10 %.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.


8. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń.


9. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 23 stycznia 2013 r. (środa) o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 76/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem Nr 127/2011 z dnia 12 maja 2011 r.


10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na nabycie działki nr 1670/2 w obr. 205 w kwocie 16 000,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony - ul. Św. Józefa”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 17 stycznia 2013 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.


11. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.


12. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.


13. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.


14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.


15. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.


16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.


17. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl ,  http://www.przemysl.pl
 

Opublikował:  | Data publikacji: 21-12-2012 09:39
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-01-2013 13:20