14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Przemyślu na Placu Św. Floriana.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu na Placu Św. Floriana, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.  
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Numer działki 250/1  255/1 282/2 286/2 295/2
Obręb 207 m. Przemyśla
Powierzchnia działki 0,0643 ha 0,2380 ha 0,0210 ha 0,0002 ha 0,0010 ha
Użytek gruntowy  „Bz” – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
Księga Wieczysta
 Nr PR1P/000...
 63249/6 55376/6 82233/0 55376/6 01325/1


3. Adres: Plac Św. Floriana, 37-700 Przemyśl.

4. Opis nieruchomości:
Działki niezabudowane, zlokalizowane w obrębie skrzyżowania ulic Bohaterów Getta, Mikołaja Kopernika i Sportowej. Posiadają nieregularne kształty, jednak razem tworzą kompleks o łącznej powierzchni 0,3245 ha i kształcie zbliżonym do trapezu. Nieruchomość użytkowana dotychczas jako teren zieleni z urządzonymi chodnikami, trawnikami i wysokimi drzewami. Na placu znajduje się podest po tymczasowym punkcie usługowym. Na działkach, a także wzdłuż głównych ulic znajdują się sieci: ciepłownicza, wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, telekomunikacyjna i gazowa. Przy północno-wschodniej granicy kompleksu znajduje się sterownik i szafa układu sterowniczego – element pobliskiej drogowej sygnalizacji świetlnej. W sąsiedztwie omawianych nieruchomości znajduje się wielkopowierzchniowy obiekt handlowy, stacja paliw, budynek stacji transformatorowej, komendy straży pożarnej i policji oraz zabudowa mieszkaniowo-usługowa.

5. Wg ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Śródmieście I”, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 120/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. wszystkie działki położone są w obszarze oznaczonym symbolem „ZP/U” - teren zieleni urządzonej z zabudową handlowo-usługową, który przeznacza się pod zieleń urządzoną z lokalizacją zabudowy handlowo-usługowej z zakresu handlu, gastronomii i usług nieuciążliwych.
Nieruchomość usytuowana jest w granicach układu urbanistycznego miasta Przemyśla, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-705/709 i podlega ochronie na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, polegającej m.in. na konieczności uzgodnienia z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z siedzibą w Przemyślu planu zagospodarowania nieruchomości.

6. Obciążenia: W dziale III KW Nr PR1P/00063249/9 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe, a w działach I-Sp KW Nr PR1P/00001325/1 oraz KW PR1P/00055376/6 wpisane są uprawnienia wynikające z praw ujawnionych w innych KW – wpisy te nie dotyczą nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

7. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 4 lipca 2012 r., 19 września 2012 r. oraz 5 grudnia 2012 r. zakończone wynikiem negatywnym.

8. Cena wywoławcza nieruchomości: 1 000 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

9. Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 20 lutego 2013 r. (środa) o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 76/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem Nr 127/2011 z dnia 12 maja 2011 r.

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do czwartego przetargu na nabycie działek o nr 250/1, 255/1, 282/2, 286/2 i 295/2 obr. 207 w kwocie 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Czwarty przetarg ustny nieograniczony – Plac Św. Floriana”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 14 lutego 2013 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

11. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

12. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

13. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

15. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

17. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl,  oraz na stronie internetowej www.przemysl.pl.

Zobacz działki na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

JPGFragment MPZP z zaznaczoną lokalizacją działek (151,23KB)

JPGPlac Św. Floriana (187,12KB)

JPGPlac Św. Floriana (195,03KB)

JPGPlac Św. Floriana (238,49KB)

JPGPlac Św. Floriana (177,52KB)

JPGPlac Św. Floriana (190,03KB)

JPGPlac Św. Floriana (207,53KB)

JPGPlac Św. Floriana (164,83KB)

JPGPlac Św. Floriana (217,46KB)

JPGPlac Św. Floriana (178,33KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 19-12-2012 09:51
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 21-02-2013 08:54