9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Skalnej

MKL-III.6840.1.2011.ER5     Przemyśl, dnia 04.12.2012 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Skalnej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

 

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne oraz inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
• Numer ewidencyjny działki: 573
• Powierzchnia działki: 0,0408 ha
• Obręb: 212
• Księga Wieczysta Nr: PR1P/00039921/4

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Skalna.

4. Opis nieruchomości: Działka niezabudowana. Posiada bezpośredni dostęp z drogi publicznej – ul. Skalnej. Położenie widokowe w panoramie miasta. Najbliższe sąsiedztwo to zabudowa indywidualna. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta. Powierzchnia terenu działki płaska, nachylona w kierunku ul. Skalnej. Działka jest zakrzaczona i porośnięta pojedynczymi drzewami. W ulicy Skalnej znajdują się media: sieć wod.-kan., sieć gazowa, linia energetyczna.

5. Przedmiotowa działka zlokalizowana jest poza obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonym Uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006 r. przedmiotowa działka położona jest w Jednostce Przestrzennej „III. – Ogólnomiejska”, w obszarach zabudowy i kontynuacji rozwoju dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej usługowej „III./MN –7”.
Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład ww. działki wchodzą użytki gruntowe o symbolu „PsIV” – pastwiska trwałe.
Działka zlokalizowana jest w obszarach narażonych na osuwanie mas ziemnych.
Nieruchomość usytuowana jest w obrębie układu urbanistycznego miasta Przemyśla wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-705/709.

6. Cena wywoławcza nieruchomości: 35 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

7. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

8. Na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach: 13.06.2011 r., 01.08.2012 r., 19.09.2012 r. oraz 07.11.2012 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

9. Piąty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 9 stycznia 2013 r. (środa) o godz. 900, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 76/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem Nr 127/2011 z dnia 12 maja 2011 r.

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do piątego przetargu na nabycie działki nr 573 obr. 212 w kwocie 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100). Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Piąty przetarg ustny nieograniczony ul. Skalna - działka nr 573 obręb 212”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 3 stycznia 2013 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

11. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

12. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

13. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

15. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

17. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl , http://www.przemysl.pl.

Zobacz działkę na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

JPGLokalizacja działki położonej przy ul. Skalnej (346,07KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 07-12-2012 13:46
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-01-2013 10:09