13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Podsumowanie konsultacji programu współpracy na rok 2013

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 przebiegały w kilku etapach.
Od 17 sierpnia do 7 września 2012 r. organizacje pozarządowe miały możliwość składania wszelkich propozycji i uwag do projektu, które następnie zostały przekazane do wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w celu zajęcia stanowiska oraz ewentualnego uwzględnienia w planach wydatków budżetowych – w załączeniu szczegółowy wykaz.

Następnie Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych przygotował projekt programu współpracy, który został poddany konsultacjom z Miejską Rada Działalności Pożytku Publicznego w sposób określony Zarządzeniem Nr 439/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 października 2012 r. – w załączeniu wyniki konsultacji.

Ponadto po zakończeniu konsultacji wystąpiła konieczność dokonania następujących zmian w projekcie programu współpracy:
- w Rozdziale VII ust. 2 pkt 1 i 5 wykreślono słowo „narkomanii” – zmiana wynikała z konieczności dostosowania treści zadania do właściwej klastyfikacji budżetowej;
- w Rozdziale VII ust. 3 pkt zmieniono brzmienie zapisu z „dofinansowanie miejskich imprez turystyczno-krajoznawczych” na „dofinansowanie zadań publicznych z zakresu rozwoju turystyki na terenie miasta Przemyśla”, zgodnie z zapisem zawartym w planie dotacji celowych na 2013 r.  


Wszystkie propozycje zostały przedłożone Panu Prezydentowi do rozpatrzenia.

W dniu 19 listopada 2012 r. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 został złożony w Kancelarii Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządzami Osiedli.


Wszystkim przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego dziękujemy za aktywny udział w konsultacjach.

 

DOTPropozycje sierpień-wrzesień 2012

DOTWyniki konsultacji - listopad 2012

Opublikował:  | Data publikacji: 26-11-2012 11:01
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-11-2012 11:17