16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 29 listopada 2012 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 25 października 2012 r. i 12 listopada 2012 r. 
3. Wystąpienia przedstawicieli zarządów osiedli.
4. Podsumowanie budowy i oddania do użytku wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla.
5. Podjęcie uchwał w sprawie nadania nazw ulic – proj. nr: 266/2012, 289/2012.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Przemyśla – proj. nr 262/2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lipowica III” – proj. nr 270/2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Winna Góra I” – proj. nr 278/2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Chrobrego I/04” – proj. nr 279/2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Przemyśla na lata 2012 - 2016 – proj. nr 269/2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok – proj. nr 276/2012, 277/2012, 283/2012, 292/2012, 293/2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2012r. – proj. nr 290/2012.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości – proj. nr 281/2012, 282/2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 287/2012.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miejska Przemyśl – proj. nr 285/2012.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Przemyśl, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów – proj. nr 286/2012.
17. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 291/2012.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 – proj. nr 284/2012.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Przemyślu w latach 2012 – 2014” – proj. nr 271/2012.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Przemyślu na 2013 r. – proj. nr 265/2012.
21. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej ul. Św. Brata Alberta 3 w Przemyślu i Domu Pomocy Społecznej ul. Wysockiego 99 w Przemyślu – proj. nr 275/2012.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o przyjęciu do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Krasiczyn, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Przemyślu ul. Bakończycka 1 – proj. nr 272/2012.
23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Przemyślu – proj. nr 280/2012.
24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2012 roku – proj. nr 273/2012.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji rady – proj. nr 259/2012.
26. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 1 lipca 2012r. do 30 września 2012 r.
27. Sprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za okres od 1 lipca 2012r. - 30 września 2012 r.
28. Wystąpienia radnych.
29. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
30. Zakończenie obrad.

Opublikował:  | Data publikacji: 22-11-2012 13:15
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-02-2013 11:17