10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza rokowania na sprzedaż udziału w lokalu mieszkalnym, położonym w budynku przy ul. Stachiewicza 4 w Przemyślu

MKL-III.6840.29.2012.ER5     Przemyśl, dnia 14 listopada 2012 r.
 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza rokowania

na sprzedaż udziału Gminy Miejskiej Przemyśl wynoszącego 1/4 niewydzielonych części lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Stachiewicza 4.

1. W rokowaniach mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo, przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy – na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.)

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: udział wynoszący 1/4 niewydzielonych części lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 55,39 m2, położonego w budynku przy ul. Stachiewicza 4, objętego KW Nr PR1P/00024362/9 wraz z udziałem 1/16 niewydzielonych części w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 27 marca 2074 r. udziału wynoszącego 1/16 niewydzielonych części działki nr 1534 o powierzchni 0,0190 ha w obrębie 207, objętej KW Nr PR1P/00024361/2.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Stachiewicza 4/1.

4. Opis nieruchomości: Udział wynoszący 1/4 niewydzielonych części w lokalu mieszkalnym nr 1 położonym na parterze budynku przy ul. Stachiewicza 4 w Przemyślu o powierzchni użytkowej 55,39 m2. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i przynależnej piwnicy. Podłogi: w pokojach parkiet, w kuchni i przedpokoju pokryte wykładziną PCV, w łazience z wc posadzki z terakoty. Ściany: w pokojach malowane farbą emulsyjną, w części kuchni lamperia a w części kuchni i w łazience z wc glazura, w przedpokoju boazeria drewniana. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Ogrzewanie lokalu piecami kaflowymi. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągowo-kanalizacyjną, gazową i elektryczną.

5. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń.

6. Zobowiązania – lokal mieszkalny nr 1 użytkowany jest na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony.

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 14 500,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy pięćset 00/100) brutto w tym cena za udział wynoszący 1/4 niewydzielonych części w lokalu mieszkalnym nr 1 w kwocie 13 786,60 zł brutto (podatek VAT zwolniony) oraz cena za udział 1/16 niewydzielonych części w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1534 obręb 207 w kwocie 713,40 zł brutto (w tym należny podatek VAT).
Nabywca oprócz ceny nabycia zobowiązany będzie do zapłaty I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 25% ceny udziału w nieruchomości gruntowej.
Ponadto zobowiązany będzie do ponoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, w stawce 1% ceny udziału w nieruchomości gruntowej.
Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.
Wynegocjowana w przetargu cena nieruchomości płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

8. Na sprzedaż przedmiotowego udziału przeprowadzone zostały dwa przetargi ustne nieograniczone pierwszy w dniu 08.06.2012 r. i drugi w dniu 18.07.2012 r. oraz rokowania w dniu 12.09.2012 r. i w dniu 31.10.2012, które zakończyły się wynikiem negatywnym.

9. Rokowania odbędą się w dniu 19 grudnia 2012 r. o godz. 11:00 (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, I piętro.
Rokowania zostaną przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 75/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania rokowań oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania rokowań, zmienionym Zarządzeniem Nr 128/2011 z dnia 12 maja 2011 r.

10. Warunkiem udziału w rokowaniach jest zgłoszenie do udziału w rokowaniach oraz wniesienie w pieniądzu zaliczki. Ustala się zaliczkę do rokowań na nabycie udziału 1/4 niewydzielonych części lokalu mieszkalnego nr 1 w kwocie 1 500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100) brutto. Zaliczka może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001, z zaznaczeniem „Rokowania ul. Stachiewicza 4”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty zaliczki przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 13 grudnia 2012 r. Kopię dowodu wniesienia zaliczki należy dołączyć do zgłoszenia do udziału w rokowaniach.

11. Zgłoszenie do udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę i firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
  • datę sporządzenia zgłoszenia,
  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • proponowaną cenę i sposób zapłaty.

12. Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w terminie do dnia 13 grudnia 2012 r. do godz. 15:00 bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu pryz Rynek 20 pok. Nr 4, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Rokowania – ul. Stachiewicza 4”.

13. Zaliczka wygrywającego rokowania zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w rokowaniach. Zaliczkę pozostałych uczestników, którzy nie wygrali rokowań zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu rokowań, jednak nie później niż 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania rokowań, zamknięcia rokowań, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu zaliczki.

14. Oferent, który rokowania wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku rokowań. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

15. Zaliczka nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 14 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

16. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

17. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonych rokowań jedynie z ważnych powodów.

18. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl .

Opublikował:  | Data publikacji: 16-11-2012 09:59
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-01-2013 08:07