Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości niezabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Romera

MKL-III.6840.35.2012.ER5     Przemyśl, dnia 13.11.2012 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż udziału stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl w nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Eugeniusza Romera, o uregulowanym stanie prawnym.

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.).

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Udział stanowiący własność Gminy Miejskiej Przemyśl, wynoszący 1/2 niewydzielonych części w nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 421 o powierzchni 0,0320 ha i nr 423 o powierzchni 0,0260 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00020408/6. Nieruchomość stanowi współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl i osób fizycznych po połowie.

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Eugeniusza Romera.

4. Opis nieruchomości:
Działki są niezabudowane, położone przy ulicy Romera (boczna nowourzadzonej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Zlokalizowane są w terenie z panoramą widokową, w sąsiedztwie nowopowstałej zabudowy jednorodzinnej. Powierzchnia działek pochyła w kierunku zachodnim i porośnięta młodymi drzewami. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona trwałymi ogrodzeniami wzniesionymi przez właścicieli sąsiednich posesji, przy czym fragment ogrodzenia biegnącego wzdłuż wschodniej granicy omawianych działek znajduje się na terenie przeznaczonym do sprzedaży. W ulicy Romera znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.

5. Wg ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Osiedle Chrobrego I/04” zatwierdzonego Uchwałą Nr 25/06 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006 r. przedmiotowe działki zlokalizowane są w obszarze przeznaczonym pod usługi i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonym symbolem „U/MN3”.

  • Wg operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład działek wchodzi w całości użytek gruntowy o symbolu „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane.

6. Cena wywoławcza za udział w nieruchomości wynoszący ½ niewydzielonych części: 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości niezabudowanej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Wynegocjowana cena nieruchomości w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

7. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

8. Na sprzedaż przedmiotowego udziału przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony w dniu 31 października 2012 r.

9. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 19 grudnia 2012 r. (środa) o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 76/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania przetargów, zmienionym Zarządzeniem Nr 127/2011 z dnia 12 maja 2011 r.

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do drugiego przetargu na nabycie udziału w działkach nr 421 i nr 423 w obr. 202 w kwocie 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Drugi przetarg ustny nieograniczony - ul. Romera”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 13 grudnia 2012 r. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

11. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.

12. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na który należy dokonać zwrotu wadium.

13. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 ceny nabycia, ustalonej w wyniku przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

15. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

16. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

17. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl ,  http://www.przemysl.pl

Zobacz działki na internetowej mapie ewidencji gruntów i budynków - kliknij TUTAJ

JPGWidok od ul. Romera (295,46KB)

JPGDziałki przy ul. Romera (522,65KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 15-11-2012 09:02 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 07-01-2013 08:07

Na skróty