7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla zaprasza do wzięcia udziału w przetargu w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 4 804 008 000,00zł,  Kapitał wpłacony: 4 804 008 000,00zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN działając w imieniu własnym oraz na zlecenie Gminy Miejskiej Przemyśl na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15.11.2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254 poz. 2549 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz.2108 ze zm.),

zaprasza do przetargu w celu:

ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa własności niezabudowanych działek gruntu:
   - nr 2/19  o pow. 4,5707 ha w obr.213 (KW Nr PR1P/00071599/3),
   - nr 2/21 o pow. 8,9813 ha w obr.213 (KW Nr PR1P/00071599/3),
   - nr 6/3  o pow. 7,6871 ha w obr. 213 (KW Nr  PR1P/00071675/0),
   - nr 917/3 o pow. 3,9680 ha w obr 212 (KW Nr  PR1P/00071599/3)
położonych przy ul. Pustej w Przemyślu.

1. Działki gruntu podlegają sprzedaży w całości (w tym każda z osobna) lub w części (wg kompleksów). Sposób ewentualnego podziału nieruchomości określa załącznik graficzny załączony do „Specyfikacji istotnych warunków przetargu nr 2/PRZ/2012” .

2. Właścicielem działek gruntu udostępnionych w przetargu (wolnych od obciążeń) jest Gmina Miejska Przemyśl. Nieruchomości położone są na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Przemyśl. Księgi wieczyste dla nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

3. Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Bakończyce III/04” uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 192/2006 z dnia 20.10.2006r .(opublikowanego w Dz.Urz.Woj.Podkarpackiego z dnia 06.12.2006 r. Nr 145, poz. 2216)  działki: nr 2/19 i nr 2/21 obr.213 i nr 917/3 obr.212 położone są w obszarze „P1”, a działka nr 6/3 obr.213 położona jest w obszarze „P2”. Wymienione obszary stanowią tereny zabudowy przemysłowo-usługowej przeznaczone pod zabudowę w ramach Parku Technologicznego lub Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub innej, podobnej formuły organizacyjnej o minimalnej powierzchni 1,0 ha.

4. Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 2/PRZ/2012" dostępna w godzinach 8.00-16.00 siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT) i płatna jest na rachunek PEKAO SA I O/Tarnobrzeg  nr 19 1240 2744 1111 0000 4004 2516.

5. Ceny wywoławcze nieruchomości wynoszą odpowiednio:
- dla działki nr 2/19 w obr. 213 – 868 433,00 zł brutto w tym 23% VAT,
- dla działki nr 2/21 w obr. 213 – 1 706 447,00 zł brutto w tym 23% VAT,
- dla działki nr 6/3 w obr.213  - 1 537 420,00 zł brutto w tym 23% VAT,
- dla działki nr 917/3 w obr. 212 -  753 920,00 zł brutto w tym 23% VAT,

  • - dla kompleksów wydzielonych z działki nr 2/21 w obr. 213 - 19,00 zł/1m2  brutto w tym 23% VAT,
  • - dla kompleksów wydzielonych z działki nr 6/3 w obr. 213 - 20,00 zł /1m2 brutto w tym 23% VAT,
  • - dla kompleksów wydzielonych z działki nr 917/3 w obr. 212 - 19,00 zł /1m2 brutto w tym 23% VAT.

6.  Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu nr 2/PRZ/2012”  oraz wniesienie w pieniądzu wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu Nr: 23 8642 1155 2015 1503 8177 0002, z zaznaczeniem „Drugi przetarg nieograniczony kompleks nr …….. lub działka nr …. obr….” . Dokonanie wpłaty wadium powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 15 stycznia 2013 r. włącznie. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

7. Ustala się wadium do przetargu w następujących kwotach:
a) na zbycie całych działek:
- dla działki nr 2/19 w obr. 213 – 86 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
- dla działki nr 2/21 w obr. 213 - 170 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
- dla działki nr 6/3 w obr. 213 - 150 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
- dla działki nr 917/3  w obr. 212 - 75 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
b) na zbycie kompleksów:
- za kompleks A o pow. ok. 1,9 ha (wydzielony z działki nr 917/3 obr. 212) – 36 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
- za kompleks B o pow. ok. 2,0 ha (wydzielony z działki nr 917/3 obr. 212) –  38 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
- za kompleks E o pow. ok. 2,0 ha (wydzielony z działki nr 2/21 obr. 213) –  38 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
- za kompleks F o pow. ok. 2,0 ha (wydzielony z działki nr 2/21 obr. 213) –  38 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
- za kompleks G o pow. ok. 2,0 ha (wydzielony z działki nr 2/21 obr. 213) –  38 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
- za kompleks H o pow. ok. 3,0 ha (wydzielony z działki nr 2/21 obr. 213) –  57 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
- za kompleks I o pow. ok. 4,0 ha (wydzielony z działki nr 6/3 obr.213) – 80 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
- za kompleks J o pow. ok. 1,5 ha (wydzielony z działki nr 6/3 obr.213) – 30 000,00 zł brutto w tym 23% VAT,
- za kompleks K o pow. ok. 2,0 ha (wydzielony z działki nr 6/3 obr.213) – 40 000,00 zł brutto w tym 23% VAT.

8. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie, w razie konieczności, udostępnić część nabytej nieruchomości Gminie Miejskiej Przemyśl w celu przeprowadzenia prac wynikających z obowiązujących przepisów prawa, związanych z utrzymaniem i udrożnieniem istniejących rowów. Na podstawie odrębnej umowy Gmina Miejska Przemyśl wyraziła zgodę na wejście na teren działki nr 2/19 obr. 213 w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej - szczegóły dotyczące umów zawarte zostały w "Specyfikacji istotnych warunków przetargu nr 2/PRZ/2012.

9. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

10. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego planowanego do realizacji na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz.U. Nr 254, poz. 2549 ze zm.).

11. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 15 stycznia 2013 r.  do godz. 16.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa  30.

12. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 stycznia 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa  30.

13. W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży podanym w zawiadomieniu przez Prezydenta Miasta Przemyśla wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a właścicielowi nieruchomości przysługiwać będzie prawo odstąpienia od zawarcia umowy.

14. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w trybie określonym w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).

15. Zarządzający może:
a) odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów; w takim przypadku niezwłoczna informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach jego odwołania podana zostanie do publicznej wiadomości,
b) może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,
c) unieważnić przetarg w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

16. Zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert  w wypadku ich równorzędności.

17. W odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Zarządzającemu TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.

Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej: www.tsse.pl, www.arp.com. pl oraz  www.przemysl.pl  w BIP-ie.

Opublikował:  | Data publikacji: 14-11-2012 15:15
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-01-2013 13:20